ANBI-informatie

De SGKJ is gevestigd te Voorburg, Laan van Nieuw Oosteinde 275, 2274GE Voorburg. Telefoon: 070-3869167

Bank: ING rekeningnummer: NL88 INGB 0002 3485 52 t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur te Voorburg.De SGKJ is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling; heeft dus de ANBI-status en staat in die hoedanigheid bij de belastingdienst geregistreerd. RSIN-nummer: 816666155. Bijdragen, donaties, giften en schenkingen komen derhalve voor verhoogde aftrek van de inkomstenbelasting in aanmerking. KvK-inschrijvingsnummer 41041619.

Fondsen en vermogen

1. verwerving

Jaarlijks in december ontvangen de ca. 180 Vrienden van de SGKJ en aangesloten instellingen (bibliotheken en wetenschappelijke instituten) een betalingsverzoek voor een donatie van minimaal 25 euro. Dit wordt zonodig nog tweemaal herhaald. Voor deelname aan de studiedagen en excursies wordt een kostendekkende bijdrage gevraagd. Voor het werven van nieuwe donateurs is een folder beschikbaar die bij daartoe geëigende  instellingen en gelegenheden wordt verspreid.

2. besteding

Ontvangen donaties dienen uitsluitend ter voldoening van de onkosten die de activiteiten van de Stichting met zich meebrengen. Uit de verworven fondsen worden opmaak-, druk- en verzendkosten van het trimesterblad en het jaarboek betaald. Sprekers voor een studiedag krijgen een door de Stichting betaalde boekenbon. Zaalhuur,  koffie en soms een borrel worden door de Stichting betaald voor zover de bijdrage van de deelnemers niet toereikend is. Bestuursleden krijgen in principe de reiskosten voor een bestuursvergadering vergoed, alsmede de daarbij genuttigde consumpties. Niet alle bestuurleden maken gebruik van hun recht tot declaratie van deze kosten.

3. beheer, controle en verantwoording der fondsen

Het beheer van de financiën is opgedragen aan de penningmeester. Alle uitgaven die niet rechtstreeks voortvloeien uit de overeengekomen en uitgevoerde activiteiten van de Stichting behoeven de goedkeuring van het bestuur. De penningmeester informeert het bestuur op iedere bestuursvergadering over de financiële stand van zaken en verder over alles wat voor de financiële positie van de Stichting van belang kan zijn.

Het vermogen van de Stichting bestaat uit een bescheiden reserve op een spaarrekening bij de ING-bank. Dit vermogen is ontstaan door overschotten uit het verleden op de lopende rekening. Het dient om tegenvallers in de inkomsten en de uitgaven van de Stichting op te vangen.

De penningmeester stelt jaarlijks het financiële jaaroverzicht samen dat inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven, alsmede in de vermogenspositie van de Stichting. Jaarlijks controleert een kascommissie de financiële administratie, het beheer en financiële beleid van de penningmeester. Goedkeuring van de financiële jaarstukken door het bestuur én de kascommissie leidt tot décharge van de penningmeester.