Genrethesaurus

ten behoeve van de ontsluiting van bewaarcollecties Kinderboeken

onder redactie van Thea Gordijn en Jeannette Kok

start

 

Woord vooraf bij de 4e uitgave

De genrethesaurus is bedoeld als een hulpmiddel bij onderzoek naar kinder- en jeugdliteratuur via het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK). In dit bestand tonen op dit moment tien instellingen hun bezit.

De registratie van kinderboeken, aanwezig in openbaar bezit, via een gemeenschappelijke catalogus is om meerdere redenen van belang:

  - bevorderen van onderzoek naar kinderboeken door vergroten van de toegankelijkheid van het materiaal dat op verschillende plaatsen in Nederland wordt beheerd

  - mogelijkheden voor het afstemmen van aanschaf van deelnemers aan het CBK

  - overzicht ten behoeve van conserveringsmaatregelen voor dit cultureel erfgoed

Ontsluiting van het materiaal is een basisvoorwaarde voor succesvol onderzoek. Naast de formele beschrijving, waardoor men kan zoeken op auteurs, illustratoren, titelwoorden, uitgevers, drukkers en dergelijke, is inhoudelijke ontsluiting via trefwoorden, genres en annotaties van groot belang om de mogelijkheden die het materiaal biedt ten volle te kunnen benutten.

In deze 4e druk zijn 456 voorkeurstermen en 124 verwijstermen opgenomen. Een eerste aanzet tot internationale uitwisseling is gegeven door vermelding van een (nog gering) aantal buitenlandse equivalenten van de termen. Dat behoeft nog verdere ontwikkeling.

Op- en aanmerkingen graag naar jeannette.kok@kb.nl

 

Inhoud

Voorgeschiedenis

Afbakening

Beheer

Betekenis afkortingen

Uitgangspunten

Genres

Trefwoorden

SISO

Thesaurus

Structuur van de thesaurus

Keuze van de termen in de thesaurus

Scope-notes 10

 

ALFABETISCHE LIJST VAN TERMEN

 

Lijst van genres voor audiovisuele media

Hierarchisch overzicht van de Bijzondere boekvormen

Hierarchisch overzicht van alle termen

Alfabetische lijst van voorkeurstermen

 

Voorgeschiedenis

In 1988 werd tijdens een bijeenkomst van de Werkgroep Geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur, een onderdeel van het Landelijk Platform Kinder- en jeugdliteratuur, een subgroepje gevormd met als onderwerp de inhoudelijke ontsluiting van bewaarcollecties kinderboeken. Leden van de subgroep: Netty van Rotterdam en Jeannette Kok. In oktober 1990 verscheen de eerste versie van de Genrethesaurus. De termen waren grotendeels ontleend aan secundaire literatuur en aan bestaande lijsten met ontsluitingstermen. Leden van de Werkgroep Geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur toetsten de genrethesaurus en gaven vele waardevolle aanvullingen en opmerkingen. Een aanvulling waarin de ervaringen van Gemeentebibliotheek Rotterdam en Dienst Boek & Jeugd van het NBLC in Den Haag verwerkt waren, verscheen in 1992. Eind 1993 verscheen de 2e herziene druk, in 1995 en 1996 gevolgd door aanvullingen. Eind 1996 verscheen de 3e druk, met daarin ook een aparte lijst van genretermen voor audiovisueel materiaal.

In april 1996 werd het Centraal Bestand Kinderboeken opgeleverd, met daarin titels uit de collecties NBLC Boek & Jeugd, Gemeentebibliotheek Rotterdam, Koninklijke bibliotheek en Openbare Bibliotheek Den Haag. Het aantal collecties in dit bestand is sindsdien zowel af- als toegenomen. Afgenomen doordat de collectie van Boek & Jeugd (die al was samengevoegd met de Blauwe Bandencollectie van de Landelijke Bibliotheek Centrale uit Almere) in november 1997 werd ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. Toegenomen door deelname van Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer, Stadsbibliotheek Haarlem, Bibliotheek Arnhem, Stichting Kinderboek Cultuurbezit en sinds kort de collectie van Openbare Bibliotheek Groningen. De collectie van het Nederlands Openluchtmuseum is in oktober 2002 overgedragen aan de Koninklijke bibliotheek, en wordt ook in het CBK opgenomen.

De 4e druk bevat een aantal nieuwe termen, deels het gevolg van ervaringen bij de invoer van ouder materiaal, deels omdat er nieuwe soorten boeken op de markt zijn gekomen. Enkele termen zijn geschrapt omdat de inhoud te ruim of te vaag was.

Dankzij drie deskundigen op het gebied van bijzondere boekvormen: Aernout Borms, Theo Gielen en Henk Duijzer, is de thesaurus verrijkt met een aantal termen voor deze categorie. De termen zijn in het alfabetische deel opgenomen, maar ook nog eens als afzonderlijke lijst, om het overzicht makkelijker te maken.

Voor deze thesaurus geldt dat het geen statisch geheel is, maar voortdurend aan verandering onderhevig.

Nog niet alle in het CBK ingevoerde titels zijn ook inhoudelijk ontsloten met genretermen en trefwoorden. De titels van boeken die na 1996 zijn verschenen zijn zo goed als volledig ontsloten, maar van de oudere titels is naar schatting pas 50 % van genres en/of trefwoorden voorzien. Bij het zoekresultaat moet men daar rekening mee houden.

 

Afbakening

Bij de keuze van termen voor de genrethesaurus is uitgegaan van materiaal dat zich in bewaarcollecties kinderboeken bevindt. Voor het CBK geldt dat het gaat om primaire literatuur, gericht op de jeugd tot maximaal 18 jaar. Er is geen beperking in taal of land van uitgave en geen beperking in materiaalsoorten: boeken, tijdschriften, stripverhalen en prenten kunnen worden opgenomen, evenals andere materiaalsoorten en audiovisuele media die een relatie hebben met kinderboeken.

 

Beheer

Het beheer van de genrethesaurus (en van het CBK) is in november 1997 overgegaan van Informatiecentrum Boek & Jeugd van het NBLC naar het Letterkundig Museum.

Aan de redactie hebben meegewerkt Netty van Rotterdam en Wilma van der Pennen. Op dit moment bestaat de redactie uit twee leden: Thea Gordijn en Jeannette Kok. Deelnemers aan het CBK ontvangen bericht over wijzigingen. Aanvullingen en opmerkingen graag naar het Letterkundig Museum t.a.v. Jeannette Kok.

 

Betekenis afkortingen

     SN = scope note: geeft de definitie en/of gebruiksmogelijkheden van de term aan

     USE = zie-verwijzing naar de voorkeursterm

     UF = used for: zie-terug-verwijzing bij voorkeursterm

     NT = narrower term

     NT > = deze NT heeft nòg een nauwere term; zie aldaar

     BT = broader term

     RT = related term (zie-ook verwijzing)

      

UITGANGSPUNTEN

Een genreterm geeft aan wat een boek IS, terwijl een trefwoordaangeeft waar een boek over gaat.

2. De genrethesaurus is een hulpmiddel ten behoeve van de ontsluiting van kinderboeken, die aanwezig zijn in bewaarcollecties. Daarin kunnen ook recent verschenen boeken opgenomen zijn. Er is dus niet alleen sprake van bewaarcollecties oude kinderboeken.

3. De doelgroep voor deze thesaurus en voor het CBK bestaat uit volwassenen: studenten, onderzoekers, bibliothecarissen, uitgevers, verzamelaars, antiquaren en andere belangstellenden.

4. Het materiaal wordt via deze genrethesaurus globaal ontsloten: d.w.z. het boek als geheel wordt bekeken, niet gedeelten ervan.

Het toekennen van genres moet kunnen gebeuren, afgaande op het uiterlijk van het boek, de uitgeversinformatie, de inleiding, inhoudsopgave e.d. Met trefwoorden en annotaties kan de inhoud diepgaander worden ontsloten.

 

5. De termen uit de genrethesaurus kunnen behalve voor het CBK ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld particuliere collecties.

Ten behoeve van het Centraal Bestand Kinderboeken worden de boeken in het gezamenlijke catalogiseer-systeem van PICA ontsloten via genre-aanduidingen (maximaal 9 in KMC 557X). Bovendien kunnen trefwoorden worden toegekend. (Ontleend aan de trefwoordenthesaurus van Biblion in KMC 556X). Bij een aantal genre-termen, bijvoorbeeld biografische verhalen, historische verhalen en reisgidsen, is in de scope note nog eens extra aangegeven dat er m.b.v. trefwoorden specifieker ontsloten kan worden.

6. Kwalificaties die later aan de boeken worden toegevoegd, zoals het predikaat 'klassieke verhalen' of het feit dat een boek wordt verfilmd: 'verfilmde kinderboeken', worden in deze thesaurus niet opgenomen. Een uitzondering hierop zijn de termen voor bekroningen; de praktische toepassing hiervan is de reden.

7. In de genrethesaurus worden termen die waarde-oordelen en subjectieve waardering inhouden vermeden. Deze beoordelingen zijn nu eenmaal gebonden aan de tijd, de maatschappelijke klasse van de beoordelaar en diens persoonlijke karakter. U vindt bijvoorbeeld geen genre 'discriminerende verhalen'. Verhalen over groepen in de samenleving kunnen terugzoekbaar gemaakt worden via een trefwoord, bijvoorbeeld 'Fransen', 'joden', 'woonwagenbewoners', 'zigeuners', 'negers'. N.B.: het genre 'negerverhalen' doelt op een specifieke groep verhalen uit de jaren 1930-'60. Ook zult u geen genre 'moraliserende verhalen' aantreffen.

8. In veel openbare bibliotheken wordt ten behoeve van plaatsing in de kasten een onderscheid gehanteerd tussen verhalende en informatieve boeken. Onder 'informatieve boeken' vallen daarbij bijvoorbeeld ook verhalenbundels, sprookjes en bijbelverhalen. De categorie 'informatieve boeken' is in de bibliotheken groter dan bij het genre 'informatieve boeken' in deze thesaurus het geval is (zie de scope note).

9. De woorden 'kinder' en 'jeugd' zijn in deze thesaurus zoveel mogelijk vermeden, aangezien de inhoud van de collecties bestaat uit materiaal voor kinderen, en er dus geen ander materiaal in voorkomt.

Verkleinwoorden zijn vermeden, op enkele uitzonderingen na: bijv. liedjes, albumversjes en zondagsschoolboekjes.

10. Voorbeelden van titels zijn niet gegeven bij de genres. In het Centraal Bestand Kinderboeken zijn de voorbeelden op het scherm op te roepen.

11. De literaire vormen: gedichten, liedjes, toneelstukken en verhalen, worden in de thesaurus bij een aantal termen niet verdubbeld. Deze keuze is gemaakt om de thesaurus niet al te groot te laten worden. Voorbeelden: wel nonsensgedichten, maar geen nonsensverhalen. Er is dan een combinatie nodig: nonsensgedichten (die we vaker denken aan te treffen dan nonsensverhalen) en verhalenbundels. Christelijke liederen krijgen twee afzonderlijke genretermen: christelijke verhalen en liedjesbundels. De tekst van een toneelstuk over een vakantie kan voorzien worden van vakantieverhalen en toneelstukken.

12. Bij twijfel over de toekenning van een genre, is aan te raden om het genre toe te kennen. De (onder)zoeker moet dan maar uitmaken of de gevonden titel in zijn of haar onderzoeksopzet past. Niet toegekend = niet gevonden, wel toegekend = hoogstens teveel gevonden.

13. De termen in de lijst dienen gebruikt te worden, ongeacht dezelfde of soortgelijke informatie in andere delen van de beschrijving. Staat er al in de titel dat het een abc-boek is, of is er al een groepswoord van die aard ingevoerd, dan is opname in de genre-KMC toch noodzakelijk voor het zoeken op genre.

 

Inhoudelijke ontsluiting

Titels die zijn ingevoerd in een geautomatiseerd bestand, kunnen op verschillende manieren 'terugzoekbaar' zijn.

Vanuit de formele titelbeschrijving kan worden gezocht op elementen als de naam van de auteur, illustrator, eventuele andere medewerkers, op (woorden uit de) titel, uitgever, jaar van uitgave enzovoorts. Dit zijn allemaal kenmerken, die rechtstreeks ontleend kunnen worden aan de titelbeschrijving van het boek.

Om de boeken in een collectie ook inhoudelijk toegankelijk te maken zijn er verschillende mogelijkheden. Eén manier om de grote hoeveelheid boeken in wat overzichtelijker porties te verdelen, is het toekennen van genres aan boeken.

Genres

Een genre is een groep verhalen of boeken, met gemeenschappelijke kenmerken, die ook als groep herkend wordt door lezers.

Dat kunnen kenmerken zijn van vorm, van inhoud, van herkomst, van wijze van uitgeven, van doelgroep e.d. Het gaat om 'typen' boeken. Dat is ook de reden dat de termen 'verhalen' en 'boeken' steeds toegevoegd zijn. Dus geen 'ridders', maar ridderverhalen. De voorkeur ging uit naar 'verhalen', omdat dat begrip ruimer is dan 'boeken'; verhalen op andere media dan papier kunnen er dan ook onder vallen. Voor de term 'boeken' werd gekozen als het niet anders kon: bijv. voelboeken. Omdat het om groepen boeken gaat, is steeds voor meervoud gekozen.

Er is een zeer ruime definitie van het begrip 'genre' gehanteerd. De grootste moeilijkheid lag in het bepalen wàt een genre genoemd kan worden. Bij 'abc-boeken' zal niemand problemen zien, maar 'balletverhalen' ligt al moeilijker. Is er inderdaad in de jaren '30 of '50 een hausse geweest in dit type boeken, of hebben deze boeken alleen het onderwerp gemeen? Het probleem is, dat niet voldoende bekend is wat de collecties bevatten. Pas wanneer veel titels zijn ingevoerd, is een overzicht te krijgen van hetgeen in een bepaalde tijd tot de (geliefde) genres behoorde. Dit soort (mogelijk foutieve) inschattingen zijn gemaakt op grond van termen uit de secundaire literatuur en enige kennis van (oude) kinderboeken. Andere soortgelijke discutabele 'genres' zijn bijvoorbeeld: circusverhalen, derde-wereld verhalen, feestverhalen, sint maarten verhalen en slavernijverhalen. Let wel, als dit geen genres blijken te zijn, bestaat altijd nog de mogelijkheid om het onderwerp van deze boeken: ballet, circus, slavernij enz. door middel van het toekennen van een trefwoord op dat onderwerp terugzoekbaar te maken.

Trefwoorden

Een 'trefwoord' is een term die de inhoud van één publikatie zo nauwkeurig mogelijk omschrijft.

Een term kan bestaan uit één woord of uit enkele woorden. Biblion heeft een trefwoordenthesaurus samengesteld, waarin alle mogelijke onderwerpen die in boeken kunnen voorkomen worden opgesomd.

In de titels die in het CBK zijn opgenomen komen ook nog oudere trefwoorden voor; die werden als zogenaamde ‘groepswoorden’ toegekend ten behoeve van kinderen in openbare bibliotheken.

Voor genres en trefwoorden zijn aparte termenlijsten nodig; een genre geeft aan bij welke groep boeken een boek hoort, en een trefwoord geeft het onderwerp weer van één boek.

Een voorbeeld: de term 'detectiveromans' in een genre-lijst betekent dat daar de detectiveromans zèlf (primaire literatuur) bij te vinden zijn, terwijl dezelfde term in een trefwoordenthesaurus betekent, dat daarmee boeken aangeduid kunnen worden die gaan óver detectiveromans (secundaire literatuur).

De trefwoordenthesaurus van Biblion is een zeer uitgebreide lijst, die regelmatig met nieuwe onderwerpen aangevuld wordt. Een genrelijst, die groepen boeken omschrijft, is veel geringer in omvang, en behoeft slechts af en toe aanvullingen.

SISO

Het SISO: (Schema voor de indeling van de systematische catalogus in Openbare bibliotheken), is een classificatie-systeem, dat gebruikt wordt in openbare bibliotheken in Nederland, ten behoeve van de indeling van materialen. Er wordt gebruik gemaakt van decimale codes, die ook als signatuur op de boeken gebruikt kunnen worden, ten behoeve van plaatsing in de kasten. In een aantal bewaarcollecties wordt - naast andere ontsluitingssystemen - ook gewerkt met SISO, met name voor de plaatsing van een deel van de collectie. In dat geval is zoeken via het SISO-systeem dan ook een mogelijkheid. Zoeken via een classificatie-schema is anders dan zoeken via woordsystemen zoals de genrethesaurus en de trefwoordenthesaurus. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, meerdere zoekmogelijkheden kunnen elkaar juist aanvullen.

 

Thesaurus

Structuur van de thesaurus

Een thesaurus is een lijst van termen, t.b.v. een geautomatiseerd systeem, waarbij relaties tussen de termen zijn aangebracht, en verwijzingen naar voorkeurstermen worden gegeven. Er zijn twee soorten relaties, hiërarchische (BT en NT), en verwante relaties RT). Scope-notes (SN) geven definities en/of gebruiksmogelijkheden van een term aan. Er wordt van niet-voorkeurstermen verwezen naar voorkeurstermen (USE en UF). Er is gekozen voor het gebruik van de Engelstalige structuur, omdat deze het meest bekend is. Een voorbeeld van een gedeelte van een hiërarchische structuur in de thesaurus:

godsdienstige verhalen

NT christelijke verhalen >

christelijke verhalen

NT protestants-christelijke verhalen >

BT godsdienstige verhalen

protestants-christelijke verhalen

NT zondagsschoolboekjes

BT christelijke verhalen

Dat levert de volgende structuur op:

godsdienstige verhalen

christelijke verhalen

protestants-christelijke verhalen

zondagsschoolboekjes

(Zie ook het hiërachisch overzicht achteraan de thesaurus.)

De verwijzingsstructuur in de thesaurus is van belang voor zowel degene die genres toekent, als voor de zoeker in het systeem.

- Wanneer een hiërarchische verwijzing in de thesaurus aanwezig is, (BT of NT) hoeft die relatie niet meer op het niveau van het boek gelegd te worden. Bijvoorbeeld: aanwijsboeken (NT) zijn altijd prentenboeken (BT), dus de toekenning van het genre aanwijsboeken is voldoende. Degene die alle prentenboeken wil selecteren, vindt in de thesaurus bij 'prentenboeken' alle NT's, en zal daar ook op moeten zoeken om volledig te zijn.

- Bij niet-hiërarchische, verwante relaties ligt het anders: deze staan in de thesaurus om de zoeker op andere mogelijkheden te wijzen. Bijvoorbeeld: een zeeverhaal is niet altijd een ontdekkingsreisverhaal of omgekeerd. Er is wel een relatie gelegd in de thesaurus (RT), want het kan van belang zijn voor de zoeker om daar ook op te zoeken, want wanneer iemand àlle zeeverhalen zoekt, dan vindt die persoon misschien nog wat extra titels bij de ontdekkingsreisverhalen. Het lijkt niet nodig om bij ontdekkingsreisverhalen, waar vaak een deel zeereis bijzit, steeds twee genres aan te geven.

Een voorbeeld waarbij een relatie in de thesaurus verwacht zou kunnen worden: koloniale verhalen lijken op het eerste gezicht historische verhalen te zijn. Dat is echter bedriegelijk; een koloniaal verhaal kan namelijk ook een contemporain verhaal zijn; geschreven in dezelfde tijd waarin het zich afspeelt. Bij historische verhalen gaat het nl. om verhalen die vanuit het standpunt van de auteur, en niet vanuit het heden gezien, in het verleden spelen. Een koloniaal verhaal kan in sommige gevallen dus twee genres toegekend krijgen, historisch en koloniaal, en in andere gevallen slechts één genre-aanduiding. In de thesaurus is in dit geval geen relatie tussen beide genres aangegeven.

- Genres, die met een NT onder een BT bijeengebracht zijn, worden niet onderling door middel van RT's verwezen. Bijvoorbeeld: de relatie tussen 'dagboeken' en 'autobiografische verhalen' (NT's van BT 'egodocumenten') wordt alleen via BT 'egodocumenten' gelegd.

Keuze van de termen in de thesaurus

De gebruiker van de thesaurus zal merken, dat de samenstellers zich af en toe (behoorlijke) vrijheden hebben veroorloofd.

- Wanneer het al lukte een definitie van een genre te vinden, (er bleek erg veel niet vast te liggen) voldeed de omschrijving vaak niet voor hetgeen aan materiaal voorhanden was. In die gevallen zijn de teksten van de Scope-notes aangepast.

- Van sommige genres was zelfs na veel speurwerk geen passende omschrijving te vinden. In die gevallen is gekozen voor een omschrijving waarvan zal moeten blijken of deze werkbaar is. Zie bijvoorbeeld de SN's bij kettingverhalen, repeteerverhalen en stapelverhalen.

- De term 'bundels van gemengde inhoud' is bekend. Dat is echter een wat omslachtige term, en daar er in het verleden een kortere term gebruikelijk was, is die term: 'mengelwerken' gekozen om ook te gebruiken voor dergelijke hedendaagse bundels, zoals vakantieboeken en winterboeken.

- Een aantal 'genres' is zelf bedacht. Er zijn namelijk groepen boeken, die niet als zodanig met een gangbare term benoemd kunnen worden, maar waarvan het toch van belang is om ze als groep te kunnen selecteren uit het grote geheel. Voorbeelden hiervan: 'anderstalige boeken (in Nederland uitgegeven)', 'bewerkingen voor de jeugd', 'migrantenverhalen', 'verlaten-kinderenverhalen', 'verhalen over niet-westerse culturen en volken'. Het laatste 'genre' kan aanleiding geven tot de gedachte dat de samenstellers nogal eurocentristisch bezig zijn geweest. Het gaat hier echter om een grote groep boeken, met name uit het verleden, die voor onderzoek naar ideeën van Europeanen over andere volken belangrijk kunnen zijn. Die boeken kunnen wel met een trefwoord op land terugzoekbaar gemaakt worden, maar als groep zijn ze dan niet terug te vinden. (Ook het genre 'ontdekkingsreisverhalen' riekt naar eurocentrisme.)

De specificiteit van de termen, d.w.z. hoe ver gaat men in de onderverdeling, kan op de duur wijziging behoeven. Bij de 'christelijke verhalen' is voor veel NT's gekozen. De verschillende soorten verhalen zijn daarbij duidelijk te onderscheiden. Bij 'maatschappijkritische verhalen' is voor één NT gekozen: 'slavernijverhalen', omdat daar veel voorbeelden van verwacht worden. Andere soorten maatschappijkritiek moeten onder de algemene noemer worden geplaatst, en zo mogelijk tevens van een trefwoord worden voorzien. Tijdschriften zijn niet verder onderverdeeld via NT's, omdat er in voorkomende gevallen twee genres kunnen worden toegekend: bijv. bij striptijdschriften: tijdschriften en ballonstrips.

Scope-notes

Scope-notes geven definities van termen en/of gebruiksaanwijzingen. Een enkele maal is een bronvermelding opgenomen: in die gevallen is een omschrijving rechtstreeks overgenomen. In de gevallen dat een omschrijving aangepast moest worden is de bronvermelding vervallen. De termen en omschrijvingen zijn aan allerlei secundaire literatuur ontleend. Het Lexicon van literaire termen is veel geraadpleegd.

In een aantal gevallen is bij ‘niet-voorkeurstermen’, die verwijzen naar ‘voorkeurstermen’ (USE) wel een SN opgenomen. Dat is gedaan in de hoop dat deze thesaurus tevens een functie kan krijgen als een geautoriseerde lijst van termen, omdat de betekenis van de termen nu is vastgelegd.

 

 

ALFABETISCHE LIJST VAN TERMEN

Doelgroep: volwassenen.

Ontsluiting: globaal.

Verklaring afkortingen en volgorde:

     SN = scope note: geeft de definitie en/of gebruiksmogelijkheden van de term aan

     USE = zie-verwijzing naar de voorkeursterm

     UF = used for: zie-terug-verwijzing bij voorkeursterm

     NT = narrower term

     NT > = deze NT heeft nog een nauwere term; zie aldaar

     BT = broader term

     RT = related term (zie-ook verwijzing)

VOORKEURSTERMEN zijn in kapitaal gedrukt, verwijstermen in onderkast.

Cursief: buitenlandse termen (voor zover bekend)

*******************************************************

 

aangeklede-dieren-verhalen

     USE antropomorfistische verhalen

AANKLEEDPOPPENBOEKEN paperdoll-books / puppet-books

     SN boeken met (uitknipbare) losse papieren kleertjes op losse papieren poppen of basisplaatjes

BT activiteitboeken

AANWIJSBOEKEN

     SN prentenboeken met afbeeldingen van allerlei voorwerpen, mensen, dieren, begrippen enz., soms in een kader geplaatst (bijv. natuur, beroepen), meestal met woorden erbij

     BT prentenboeken

     RT peuterboeken

ABC-BOEKEN alphabet books

     SN boeken, waarin de letters van het alfabet het ordeningsprincipe vormen voor teksten en/of afbeeldingen

     BT instructieve boeken

     RT telboeken

ABECEDARIA

     SN (school)boekjes, bevattende, naast alfabetten, het Onze Vader, en een zo goed als vaststaand programma van andere gebeden

     UF Embder beding

     Fanagne beding

     groot abc-boek

     haneboeken

     klein abc-boek

     BT instructieve boeken

     schoolboeken

ABSURDISTISCHE VERHALEN

     RT humoristische verhalen

     nonsensgedichten

ACTIVITEITBOEKEN

BT bijzondere boekvormen

NT aankleedpoppenboeken

NT bouwplatenboeken

NT décalcomanieboeken

NT geluidsboeken

NT knipboeken

NT legpuzzelboeken

NT magneetboeken

NT papieren speelgoed

NT plakalbums

NT schimmenspelboeken

NT tribografieën

NT waterverfboeken

adolescentenromans

     SN adolescentie: jeugdjaren van 15 tot 20 jaar (Van Dale)

     USE jeugdromans

adventsverhalen

USE kerstverhalen

AETIOLOGISCHE VERHALEN

     SN verhalen waarbij de opzet is een (verzonnen) verklaring te bieden van de naam, de oorsprong of het bestaan van dieren, planten, dingen, gebruiken, plaatsen e.d.

     UF etiologische verhalen

     scheppingsverhalen

     RT godsdienstige verhalen

     mythen

affiches

USE posters

AFORISMENBUNDELS

     SN bundels met korte, zinrijke spreuken

AFRIKAANSE VERHALEN

     SN verhalen voortkomend uit de Afrikaanse cultuur. Verhalen die zich in Afrika afspelen kunnen worden voorzien van een trefwoord

     BT verhalen over niet-westerse culturen en volken

     volksverhalen

RT anansi-verhalen

aftelversjes

     SN liedjes of rijmpjes die kinderen, in een kring, opzeggen om iemand aan te wijzen

     USE gedichtenbundels

AGENDA'S

     RT dagboeken

         kalenders

ALBUMVERSJES

     SN bundels met gedichtjes die speciaal geschreven zijn om over te nemen in poëzie-albums

     UF poëzie-albumversjes

     BT gedichtenbundels

     RT poëzie-albums

ALMANAKKEN

     SN jaarlijks verschijnende boeken, die een sterk gevarieerde inhoud kunnen hebben, zoals verhalen, gedichten, anecdoten, raadsels, praktische en/of jaargebonden mededelingen en illustraties

     UF jaarboeken

     RT kalenders

     mengelwerken

ambachtenboeken

     USE beroepenboeken

ANAGLYFEN

     SN de boeken bevatten een 3D-bril, met rood en groen (of blauw) glas, om kleurverschillen in de afbeeldingen te zien waardoor diepte wordt gesuggereerd

UF brilkijkboeken

BT optische illusieboeken

ANANSI-VERHALEN

     SN verhalen, afkomstig uit de (oorspronkelijk Afrikaanse) orale traditie, waarin de spin Anansi optreedt

     UF nanzi-verhalen

     spinverhalen

     BT antropomorfistische verhalen

     dierenverhalen

     volksverhalen

     RT Afrikaanse verhalen

Antilliaanse verhalen

     Surinaamse verhalen

ANAMORFOSEBOEKEN

     SN boeken met platen met daarop vertekende figuren die in een gebogen spiegel bezien een goed beeld opleveren

BT optische illusieboeken

ANDERSTALIGE BOEKEN (IN NEDERLAND UITGEGEVEN)

     SN hierbij bijvoorbeeld Franstalige boeken die in de 18e en 19e eeuw in Nederland werden gedrukt en uitgegeven

NT uitgaven in minderheidstalen

     RT meertalige boeken

     RT nederlandstalige boeken (in het buitenland uitgegeven)

ANIMATIEFILMS (AVM)

     SN films gemaakt d.m.v. manipulatie van voorwerpen e.d.

     RT speelfilms

     tekenfilms

      

ANTI-AUTORITAIRE VERHALEN

     SN verhalen waarin traditionele gezagsverhoudingen ter discussie worden gesteld. De term werd gebruikt in de jaren 1960 - '70, maar kan ook voor eerder verschenen boeken met deze strekking gebruikt worden

     RT maatschappijkritische verhalen

     socialistische verhalen

ANTIEKE VERHALEN

     SN hierbij verhalen die in de (bijvoorbeeld Griekse en Romeinse) oudheid ontstaan zijn. Verhalen die later geschreven zijn, maar zich in die tijden afspelen, horen bij de historische verhalen, en kunnen met een trefwoord verder toegankelijk gemaakt worden

     RT mythen

ANTILLIAANSE VERHALEN

     SN verhalen uit de Antilliaanse cultuur. Verhalen die zich op de Antillen afspelen kunnen het trefwoord Antillen krijgen.

     BT volksverhalen

     RT anansi-verhalen

ANTIMILITARISTISCHE VERHALEN

     RT maatschappijkritische verhalen

     oorlogsverhalen

ANTROPOMORFISTISCHE VERHALEN humanized birds, cats, dogs ,pigs

     SN verhalen waarin menselijke eigenschappen, gedragingen of gedachten worden toegeschreven aan dieren, planten of dingen. Desgewenst verder te ontsluiten met trefwoorden van diersoorten

     UF aangeklede-dieren-verhalen

     NT anansi-verhalen

     kantjilverhalen

     speelgoed-verhalen >

     BT fantasieverhalen

     RT dierenverhalen

     fabels

ANTROPOSOFISCHE VERHALEN

     SN verhalen gebaseerd op de ideeën van de antroposofie

ANWB-PRIJZEN

     BT bekroningen

AQUARIUMBOEKEN

     SN boeken waarin plastic bladen aaneengeplakt zijn met vocht en bijv. vissen ertussen

BT variatie in materiaal

ARTHURVERHALEN arthurian books

     SN hierbij boeken over koning Arthur, de ridders van de ronde tafel en tovenaar Merlijn, en navolgingen

     BT ridderverhalen

     sagen

      

      

ATLASSEN

     SN boeken met een relatief groot aantal geografische kaarten, al of niet met bijbehorende tekst en/of illustraties

     NT bijbelatlassen

     BT naslagwerken

AUTOBIOGRAFISCHE VERHALEN

     SN verhalen over eigen ervaringen van de auteur (alleen toe te kennen als het authentieke karakter uitdrukkelijk op of in het boek wordt vermeld of uit latere publikaties valt af te leiden)

     BT biografische verhalen

     egodocumenten

AVONTURENVERHALEN

     SN verhalen waarin de actie vooropstaat, en de ontwikkeling van karakters en ideeën op het tweede plan komt

     NT cowboyverhalen

     detectiveverhalen

     indianenverhalen

     jachtverhalen

     overlevingsverhalen

     reisverhalen >

     ridderverhalen

     robinsonades

     schelmenverhalen

     science fiction

     smokkelverhalen

     spionageverhalen

           toekomstverhalen

     RT jongensboeken

     misdaadverhalen

     oorlogsverhalen

     pioniersverhalen

BABYBOEKEN

     SN boekachtige materialen, bedoeld voor baby's

     BT prentenboeken

     RT babymedia

BABYMEDIA (AVM)

     SN audiovisueel of speelleermateriaal, bedoeld voor baby's

     RT babyboeken

     tekstloos materiaal

BAKERRIJMEN nursery rhymes

     SN bundels met rijmpjes die worden gezongen of gezegd bij de opvoeding en verzorging van het kleine kind (Lexicon)

     UF wiegeliedjes

     BT gedichtenbundels

     RT liedjesbundels

bakvisboeken

   USE meisjesboeken

    

BALLETVERHALEN

     BT meisjesboeken

BALLONSTRIPS

     SN verhalen die bestaan uit een reeks samenhangende tekeningen of foto's, waarbij de tekst in de platen is afgedrukt

     BT stripverhalen

BEDTIJDVERHALEN bedtime-stories

     SN bundels met verhalen die door de uitgever uitdrukkelijk bedoeld zijn als verhalen voor het slapen gaan

BT verhalenbundels

beeldverhalen

     USE stripverhalen

bekentenisliteratuur

     USE egodocumenten

BEKERINGSVERHALEN

     SN verhalen waarin de bekering tot een godsdienst het hoofdthema vormt

     NT piëtistische kinderexempelen

     BT godsdienstige verhalen

     RT missieverhalen

     zendingsverhalen

BEKRONINGEN

     SN hierbij Nederlandse en Vlaamse prijzen, de rest gaat bij Buitenlandse bekroningen. Term slechts éénmaal toekennen, alleen bij de bekroonde druk en niet bij latere drukken. Eervolle vermeldingen, "getipt",actieboeken en Vlag- en wimpels worden niet als genreterm opgenomen

     UF prijzen

     NT ANWB-prijzen

     Beste joodse jeugdboeken

     Bijenkorfboekenmarktprijzen

BNO Illustratorenprijzen

   Boekenleeuwen

Boekenpauwen

Boekenpluimen

     Boekensleutels

Boekenwelpen

     buitenlandse bekroningen

     E. du Perronprijzen

EigenWijsPrijzen

     Garoedaprijzen

     Glazen Globeprijzen

     Gouden Driehoekprijzen

     Gouden Ezelsoorprijzen

     Gouden Griffels

     Gouden Penselen

     Gouden Pollepels

Gouden Uilen

   Gouden Zoenen

   Het Hoogste Woordprijzen

   Hotze de Roosprijzen

     Huib de Ruyterprijzen

Inktaap-prijzen

     Jenny Smelik/Ibbyprijzen

     Jenny Smelik-Kiggen prijzen

   Jonge Gouden Uilprijzen

   Jonge Juryprijzen

     Kiekeboekprijzen

     Kinderboek van het jaarprijzen

     kinderboekenweekprijzen

     Kinderboekwinkel-achterafprijzen

     Kinderboekwinkelprijzen

     Kinderkijkboeken van het jaar

     Kluwerprijzen

     Libris Woutertje Pieterseprijzen

     Mary Zeldenrustprijzen

   Mathilda-prijzen

     Nederlandse illustratoren clubprijzen

     Nederlandse kinderjuryprijzen

     Nienke van Hichtumprijzen

     Rode vuistprijzen

     Rotterdamse kinderjuryprijzen

     Simke Kloostermanprijzen

   Stad Hasseltprijzen

     Venz kinderboekenprijzen

   Vlaamse Gemeenschap-prijzen

   Vlaamse kinderjuryprijzen

   Woutertje Pieterseprijzen

     Zilveren Griffels

Zilveren Penselen

   Zilveren Zoenen

berijmde verhalen

     USE rijmvertellingen

BEROEPENBOEKEN

     SN boeken, waarin de beschrijving of uitbeelding van een of meer beroepen en/of ambachten vooropstaat

     UF ambachtenboeken

BESTE JOODSE JEUGDBOEKEN

     BT bekroningen

BEWEEGBARE BOEKEN moveable books

     SN boeken met afbeeldingen die kunnen veranderen of bewegen

BT bijzondere boekvormen

NT draaischijfboeken

NT flapprentboeken

NT jaloezieboeken

NT schuifprentboeken

NT tralieprentboeken

NT trekprentboeken

NT wisseldraaiprentboeken

 

 

BEWEEGPLATENBOEKEN

     SN informatieve boeken waarbij delen van de afbeelding kunnen worden opgelicht waardoor je als het ware steeds verder in het menselijk lichaam, de machine, de duikboot, de telefoon, de auto …enz. kijkt. (De meeste boeken van dit type zijn niet bedoeld voor kinderen)

BT uitvouwbare boeken

RT flapprentboeken

BEWERKINGEN IN STRIPVORM

     SN bewerkingen van jeugdboeken en romans in stripvorm

     BT stripverhalen

BEWERKINGEN VAN JEUGDBOEKEN (AVM)

     SN audiovisueel materiaal gebaseerd op boeken; bijvoorbeeld een jeugdboek verfilmd op video

     NT gesproken boeken

BEWERKINGEN VOOR DE JEUGD

     SN verhalen die oorspronkelijk voor volwassenen zijn geschreven, maar later (ook) bewerkt voor de jeugd

BIBLIOFIELE UITGAVEN

     SN zeer verzorgde uitgaven in beperkte, veelal genummerde, oplage verschenen. Uitgaven in eigen beheer horen hier niet per definitie bij. Gebruik daarvoor 'eigen-beheeruitgaven'

BIJBELATLASSEN

     SN bevatten historische geografische kaarten, vaak tevens illustraties en/of foto's, betrekking hebbend op de bijbel

     BT atlassen

     bijbelverhalen

     RT platenatlassen

BIJBELSE DAGBOEKEN

     SN bundels met dagelijkse overdenkingen bij een bijbelfragment

     BT bijbelverhalen

     RT dagboeken

BIJBELVERHALEN

     SN verhalen gebaseerd op de bijbel. Hierbij ook min of meer complete selecties; de zgn. kinderbijbels

     UF historieën

     schriftuurlijke schoolboeken

     NT bijbelatlassen

     bijbelse dagboeken

     geslachtboeken

     RT christelijke verhalen

     evangelieboeken

     passieboeken

BIJENKORFBOEKENMARKTPRIJZEN

     BT bekroningen

      

      

BIJZONDERE BOEKVORMEN

     SN boeken, die door vorm of formaat (opvallend) afwijken van de gebruikelijke boekvorm

UF speelboeken

NT beweegbare boeken >

NT boeken met losse onderdelen >

NT activiteitboeken >

NT gatenboeken >

NT optische illusieboeken >

NT driedimensionale boeken >

NT uitvouwbare boeken >

NT variatie in bindwijze / formaat / paginagrootte >

NT variatie in materiaal >

BIOGRAFISCHE VERHALEN

     SN verhalen over het leven van personen, gebaseerd op historische feiten. Met trefwoorden verder toegankelijk te maken

     UF levensbeschrijvingen

     NT autobiografische verhalen

     heiligenlevens

     piëtistische kinderexempelen

     RT historische verhalen

BLADMUZIEKBUNDELS

     SN bundels met bladmuziek ten behoeve van begeleiding van kinderliedjes, al dan niet met tekst

     NT muziekprentenboeken

RT libretto’s

     RT liedjesbundels

blauwboeken

     USE volksboeken

BLOEMLEZINGEN

     SN verzamelingen van fragmenten uit eerder gepubliceerd werk van één of meer auteurs

     RT gedichtenbundels

     mengelwerken

verhalenbundels

BNO ILLUSTRATORENPRIJZEN

BT bekroningen

BOEDDHISTISCHE VERHALEN

     SN verhalen uit de boeddhistische cultuur. Verhalen die een beeld geven van deze cultuur toegankelijk maken via een trefwoord

     BT godsdienstige verhalen

     verhalen over niet-westerse culturen en volken

     volksverhalen

      

      

      

      

      

BOEKEN MET LOSSE ONDERDELEN

BT bijzondere boekvormen

NT briefjesboeken

NT doosboeken

NT insteekboeken

NT legspellen

NT parafernalia

NT speelfigurenboeken

BOEKENLEEUWEN

     BT bekroningen

BOEKENPAUWEN

     BT bekroningen

BOEKENPLUIMEN

     BT bekroningen

BOEKPRODUCTIEMATERIAAL>

BT variatie in bindwijze / formaat

NT dummy’s

NT plano-drukvellen

BOEKENSLEUTELS

     BT bekroningen

BOEKENWELPEN

     BT bekroningen

BOEKPROMOTIEPROGRAMMA'S (AVM)

     RT leesbevorderingsmaterialen

BOLLEBOOSBOEKEN

     SN boeken die als doelgroep hoogbegaafde kinderen hebben, met een hoog leestechnisch niveau, en emotioneel passend bij de leeftijd

BORDSPELEN Legespiel

BT spellen

BOUWPLATENBOEKEN

     SN in boekvorm uitgegeven bouwplaten, meestal met een inleiding met aanwijzingen en een isbn

BT activiteitboeken

BRAILLEBOEKEN

     RT grote-letterboeken

         voelboeken

BRIEFJESBOEKEN

SN boeken die losse briefjes bevatten. Soms vormen de pagina’s zelf enveloppen,

soms zitten envelopjes met brieven ingeplakt

BT boeken met losse onderdelen

RT brieven

 

BRIEFROMANS

     SN verhalen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit een (gefingeerde) briefwisseling tussen de personages

     RT brieven

BRIEVEN

     SN boeken die bestaan uit authentieke brieven

     BT egodocumenten

     RT briefromans

     zendbrieven

brievenboeken

     USE zendbrieven

brilkijkboeken

USE anaglyfen

bruiloftsgedichten

     USE gelegenheidsgedichten

BUITENLANDSE BEKRONINGEN

     SN hierbij boeken die een buitenlandse prijs hebben gekregen. De naam van de prijs en het jaar van toekenning kan in een annotatie worden opgenomen. Vlaamse prijzen worden afzonderlijk benoemd. Zie bij Bekroningen

     BT bekroningen

CARROUSELBOEKEN Stern-Bilderbuch

     SN pop-up-boeken die rondgezet kunnen worden. De voor- en achterkaft worden aan elkaar gekoppeld. Meestal met vier tot zes taferelen.

UF rondzetboeken

UF sterboeken

BT driedimensionale boeken

CATECHISMUSSEN

     SN overzicht van de beginselen of voornaamste waarheden van de leer van een kerk in de vorm van vragen en antwoorden en door deze als zodanig als autoriteit erkend. (Van Dale)

     Overzichten in vraag- en antwoordvorm van andere takken van wetenschap bij 'vraag- en antwoordboeken'

     BT informatieve boeken

     christelijke verhalen

     RT vraag- en antwoordboeken

CD-I'S

     SN materiaalsoort AVM

CD-ROM'S

     SN materiaalsoort AVM

centsprenten

     USE prenten

      

      

      

CHRISTELIJKE VERHALEN

     SN hier gebruikt als overkoepelende term voor rooms-katholiek, protestants-christelijk en andere christelijke stromingen. (In het spraakgebruik komt 'christelijk' vaak voor in de betekenis protestants-christelijk. In deze genrethesaurus wordt daarvoor de specifiekere term gebruikt). Wanneer het gaat om christelijke gedichten of -liedjes twee genres toekennen: christelijke verhalen en gedichtenbundels of liedjesbundels

     UF stichtelijke verhalen

     NT catechismussen

evangelieboeken

     exempelboeken >

     kerstverhalen

     paasverhalen

     passieboeken

     pinksterverhalen

     preken

     protestants-christelijke verhalen >

     psalmboeken

     rooms-katholieke verhalen >

     BT godsdienstige verhalen

     RT bijbelverhalen

CIRCUSVERHALEN

     SN verhalen die zich afspelen in of rond het circus, of die handelen over personen die met het circus te maken hebben

     UF clownsverhalen

cirkelverhalen

USE kettingverhalen

CLANDESTIENE BOEKEN

     SN boeken, uitgegeven tussen 1940 en '45 zonder toestemming van de bezetter (Lewin)

RT illegale boeken

k-nummeruitgaven

nationaal-socialistische verhalen

clownsverhalen

     USE circusverhalen

CLUBVERHALEN

     SN verhalen over groepen jongens en/of meisjes, met zelf-vastgestelde doelen, regels en/of rituelen

     RT scoutingverhalen

COMBINEERBOEKEN heads-bodies-legs

     SN een aantal prenten, in boekvorm gebundeld, die meestal haaks op de rug in twee of meer stroken zijn doorgesneden, zodat de bladen in gedeelten kunnen worden omgeslagen

BT variatie in bindwijze / formaat

 

 

 

 

COMMEDIA-DELL'ARTEVERHALEN

     SN verhalen over figuren, zoals Pierrot, Pulcinella, Paljas, Harlekijn en Colombine, die voorkwamen in de Commedia dell'Arte, een Italiaanse theatervorm, die gekenmerkt werd door volkse humor, stereotype karakters (maskers) en improvisatie, uit de 16e tot de 18e eeuw

     RT jan-klaassenverhalen

communieboeken

     USE eerste-communieboeken

COMPACT-DISCS

     SN materiaalsoort AVM

COMPUTERCASSETTES

     SN materiaalsoort AVM

CONGOVERHALEN

     BT koloniale verhalen

CONTOURBOEKEN shape books / Formgestanzt

     SN boeken waarbij de uiterlijke vorm van het boek is aangepast aan het verhaal (koffers, konijnen, klokken e.d.)

BT variatie in bindwijze / formaat

COPTOGRAFISCHE PRENT(BOEK)EN

     SN Van Veen: the plates depict various groups or portraits to be cut out to form silhouettes or shadow pictures. Figuren moeten worden uitgeknipt. Op een zwart vlak stellen de witte delen de figuren voor. Het licht gaat door een gedeelte van de prent heen. Ze bestaan als prent en als boek

BT optische illusieboeken

RT schimmenspelboeken

COWBOYVERHALEN

     BT avonturenverhalen

     wild-westverhalen

CULTUURSPROOKJES

     SN verhalen die inhoudelijk alle kenmerken van volkssprookjes vertonen (een ongebreidelde fantasie: kabouters, heksen, sprekende dieren en/of planten, toverij enz.), maar waarvan - anders dan bij volkssprookjes - de auteur bekend is

     UF kunstsprookjes

     BT sprookjes

DAGBOEKEN

     SN authentieke en gefingeerde dagboeken

     BT egodocumenten

     RT agenda's

     bijbelse dagboeken

     reisjournalen

DÉCALCOMANIEBOEKEN

SN boeken waarin je plaatjes kunt afwrijven

BT activiteitboeken

 

DERDE-WERELDVERHALEN

     SN verhalen, ontstaan in de jaren 1960, die zich afspelen in de 'derde wereld', en de problemen van armoede en onderdrukking beschrijven

     BT verhalen over niet-westerse culturen en volken

DETECTIVEVERHALEN

     SN verhalen met een 'plot', waarbij een misdaad wordt opgelost door een of meerdere personages, die zich als speurders gedragen.

     'Een misdaadverhaal vertelt de geschiedenis van een misdrijf, een detectiveverhaal vertelt de oplossing van een misdrijf'. (Literatuur zonder leeftijd - herfst 1993)

     UF speurdersverhalen

     BT avonturenverhalen

   RT misdaadverhalen

DEUGDVERHALEN

     SN verhalen die deugden behandelen (zonder christelijke signatuur). Te combineren met trefwoorden voor de betreffende deugden

     RT exempelboeken

DIA'S

     SN materiaalsoort AVM

DIALECTVERHALEN

     SN verhalen waarin (grotendeels) dialect wordt gebezigd

DIERENVERHALEN

     SN verhalen waarin de personages dieren zijn. Desgewenst verder te ontsluiten met trefwoorden voor diersoorten

     NT anansi-verhalen

     kantjil-verhalen

     RT antropomorfistische verhalen

     fabels

DOCUMENTVERHALEN

     SN verhalen die (grotendeels) verteld worden door middel van verschillende - al dan niet fictieve - documenten, zoals brieven, boodschappenbriefjes, krantenartikelen, dagboekfragmenten, foto's en advertenties

     RT egodocumenten

DOEBOEKEN

     SN boeken waarin de gebruiker van alles kan invullen of inkleuren, zoals punten-tekeningen, puzzels, woorden, afbeeldingen. Bij aanwezigheid van verhalen en/of versjes gebruik Mengelwerken

RT kleurboeken

RT mengelwerken

DOORKIJKPRENTBOEKEN acetate books

     SN boeken met doorzichtige of half-doorzichtige pagina’s waarop afbeeldingen zijn opgenomen. De pagina’s ‘veranderen’ ook de onderliggende afbeelding

BT variatie in materiaal

DOOSBOEKEN

SN dozen met boek en voorwerpen, geluidsdragers e.d.

BT boeken met losse onderdelen

DORPSVERHALEN

     SN verhalen die zich afspelen in en rond een dorp, en waarin de dorpssfeer bepalend is

DRAAISCHIJFBOEKEN turning wheels

     SN boeken met prenten waarin onder een open gedeelte van een blad, door draaiing van een schijf, steeds een (gedeelte van een) afbeelding zichtbaar kan worden gemaakt. Tesamen vormen bovenblad en zichtbaar gedeelte draaischijf een (veranderbare) afbeelding

BT beweegbare boeken

DRIEDIMENSIONALE BOEKEN

     SN boeken waarin de afbeeldingen een ruimtelijke vorm kunnen aannemen

BT bijzondere boekvormen

NT carrouselboeken

NT huisjesboeken

NT kijkdoosboeken

NT opzetboeken

NT pop-up-boeken

NT theaterboeken

NT waggelkopboeken

DRIETRAPSPRENTBOEKEN

     SN boeken waarin aan de rechterkant van het boek een kleinere pagina uitgetrokken kan worden, en dan weer een grotere. Een hondje wordt zo een teckel

BT uitvouwbare boeken

DROOMVERHALEN

     SN raamvertellingen waarin de aktie zich afspeelt in een droom

     BT raamvertellingen

DUIMBOEKEN flickerbooks / flickbooks / Daumenkino

     SN boeken waarbij je met de duim de pagina’s, waarop een reeks opeenvolgende plaatjes staan, snel voorbij laat gaan, waardoor de illusie van bewegend beeld ontstaat

UF toverboeken

UF flickbooks

BT optische illusieboeken

DUMMY’S

     SN boeken met een deel van de tekst al gedrukt en de rest van de pagina’s blanco, bedoeld als voorbeeld van het boek dat nog niet klaar is

BT boekproductiemateriaal

DVD-VIDEO’S

     SN materiaalsoort AVM

E. DU PERRONPRIJZEN

     BT bekroningen

EERSTE-COMMUNIEBOEKEN

     UF communieboeken

     BT rooms-katholieke verhalen

      

EERSTE LEESBOEKEN early readers

     SN boeken ten behoeve van aanvankelijk lezen (tot en met AVI-niveau 4), behalve wanneer het gaat om 'makkelijk-lezen-boeken' voor hogere leeftijd: dan die term gebruiken. Hierbij ook voorbereidend aanvankelijk lezen

     BT leesmethoden

EGODOCUMENTEN

     UF bekentenisliteratuur

     NT autobiografische verhalen

     brieven

     dagboeken

herinneringsalbums

     plakboeken

     poëzie-albums

     testamenten

     RT documentverhalen

EIGEN-BEHEERUITGAVEN

     SN de auteur laat op eigen kosten een oplage drukken en draagt zelf het financiële risico

     RT unicaten

EIGENWIJSPRIJZEN

     SN door kinderen gekozen beste christelijke kinderboek van het jaar

     BT bekroningen

     RT Het Hoogste Woordprijzen

embder beding

     SN protestants abc-boekje dat met de reformatie verscheen. Hieruit groeide het Haneboek of Groot AB-boek. (Heimeriks)

     In gebruik op scholen in de 16e eeuw. (Booy)

     SN Groot abc-boek, oorspronkelijk gedrukt in het Oostfriese Emden, ± 1560, bevat het abc in 7 verschillende lettertypen, een opsomming van klinkers, medeklinkers en lettergrepen, de 10 geboden en andere gebeden en cijfers. (P. Hagen)

     USE abecedaria

EMBLEEMBOEKEN

     SN kenmerk: verbinding van kort motto, plaatje, en (vaak berijmde) tekst die het verband tussen motto en plaatje uitlegt (J. Becker). Bevat een moraal

     SN zinnebeeldige plaat met belerend bijschrift

     UF emblemata

     zinnebeelden

emblemata

     USE embleemboeken

emigrantenverhalen

     USE migrantenverhalen

ENCYCLOPEDIEëN

     SN alfabetisch of systematisch opgezet naslagwerk met bij elk lemma min of meer uitgebreide informatie

     BT naslagwerken

ESKIMOVERHALEN

     SN verhalen die voortkomen uit de cultuur van de Inuit. Verhalen die een beeld geven van het leven van Eskimo's kunnen worden voorzien van een trefwoord

     BT volksverhalen

ESTAFETTEVERHALEN

     SN verhalen die door meerdere auteurs opeenvolgend worden geschreven

BT verhalenbundels

etiologische verhalen

     USE aetiologische verhalen

ETIQUETTEBOEKEN courtesy books

     UF gedragsboeken

     manierlijke zeden

     RT zedekundige verhalen

EVANGELIEBOEKEN

     SN in de loop van het kerkelijk jaar gebruikte pericopen (vastgelegde onderdelen in de eredienst) uit de evangeliën en de epistelen. In de 17e en 18e eeuw in gebruik op scholen. (E. Booy)

     BT christelijke verhalen

     schoolboeken

     RT bijbelverhalen

EXEMPELBOEKEN

     SN boeken die deugdzame (christelijke) voorbeelden bevatten van kinderlevens, of van mythologische of historische personen

     UF voorbeeldboeken

     NT piëtistische kinderexempelen

     BT christelijke verhalen

     RT deugdverhalen

     zedekundige verhalen

EXPERIMENTEERBOEKEN

     SN boeken met beschrijvingen van natuurkundige proeven

     BT informatieve boeken

     instructieve boeken

FABELS fables

     SN korte (vaak berijmde) vertellingen met een morele strekking, waarin doorgaans dieren (soms ook mensen, lagere levensvormen of voorwerpen) sprekend en handelend als mensen worden voorgesteld (Lexicon)

     BT volksverhalen

                 RT antropomorfistische verhalen

     dierenverhalen

     sprookjes

FABRIEKSLEESBOEKEN

     SN goedkope, gekartonneerde leesboeken, verschenen vanaf circa 1920 , zonder vermelding van uitgever, drukker, plaats of jaar, vaak met op het titelblad ‘gedrukt in Holland’ en een volgnummer of -letter (Serie B), met enkele simpele illustraties, randversieringen boven de hoofdstukken en een gekleurde afbeelding op het voorplat. Vermoedelijk via colportage, warenhuizen of markten verkocht

FABRIEKSPRENTENBOEKEN

     SN goedkope prentenboeken, meestal anoniem en zonder vermelding van een uitgever verschenen eind 19e en begin 20e eeuw, met ruimte op het achterplat voor reclame van warenhuizen of winkelbedrijven. Vaak met blauw of bruin gedrukte tekst en enkele slecht gedrukte kleurenplaten. (Nienke van Hichtum omschreef de boeken van ‘Beata’ zo (Saskia de Bodt). In het Nieuwsblad van de Boekhandel worden ze omschreven als ‘platte prentenboeken’(Theo Gielen)

UF warenhuisboeken

BT prentenboeken

FACSIMILE-UITGAVEN

     SN getrouwe nabootsingen, zowel naar de inhoud als naar de vorm, van eerder verschenen boeken

FAMILIEVERHALEN

     SN verhalen waarin een familie (breder dan één gezin, soms ook meer dan een generatie) beschreven wordt

     NT gezinsverhalen>

fanagne beding

     SN abc-boekje dat al voor de reformatie bestond, en daarna bleef voortbestaan als Fanagne beding. Later werd dit aangeduid als klein AB (Heimeriks)

     USE abecedaria

FANTASIEVERHALEN

     SN verhalen die inhoudelijk gekenmerkt worden door de combinatie van realistische en niet-realistische en/of niet-rationele elementen; ze bevatten soms duidelijke sprookjesachtige motieven (zoals sprekende dieren of toverkracht), maar altijd in combinatie met andere, realistische elementen; ze hebben vaak een wensvervullend karakter (kleuters of jonge kinderen die zelfstandig wonen, een kleuter die een draak verslaat)

     NT antropomorfistische verhalen >

     leugenverhalen

     science fiction

     spookverhalen

     sprookjesachtige verhalen >

     tijdreisverhalen

     toekomstverhalen

     RT fantasy verhalen

     sprookjes

FANTASY VERHALEN fantasy / sword and sorcery

     SN soort spannende sprookjes, waarin een meerderheid van de volgende ingrediënten moet zijn terug te vinden: ridders, tovenaars, trolachtige en/of feeërieke creaturen, monsters, barbaren, vikingen, geestenwereld, hedendaagse helden, satan, mythologische goden of monsters, extreem intelligente computers, andere planeten, beschavingen in de toekomst of in het verre verleden. Het zijn meestal verhalen, voor een publiek van jongeren en volwassenen, met een inhoud die gekenmerkt wordt door een combinatie van geweld en tovenarij. (Boekenpost; jrg. 2, no. 7, sept./okt. 1993). Fantasy-strips voorzien van twee genres.

     RT fantasieverhalen

     griezelverhalen

     historische verhalen

     mythen

     science fiction

     sprookjes

     sprookjesachtige verhalen

     tijdreisverhalen

     toekomstverhalen

FASCISTISCHE VERHALEN

     SN verhalen met een fascistische strekking

     NT nationaal-socialistische verhalen

FEESTVERHALEN

     NT kerstverhalen

     oudejaarsverhalen

     paasverhalen

     pinksterverhalen

     sint maarten verhalen

     sinterklaasverhalen

     RT gelegenheidsgedichten

     gelegenheidsuitgaven

             jaargetijdenverhalen

FEMINISTISCHE VERHALEN

     SN verhalen, voortgekomen uit de opvattingen van de tweede feministische golf vanaf de jaren 1960

FIGURENBOEKEN

SN prentenboeken uit de vroege achttiende eeuw met tamelijk primitieve

houtsneden, afkomstig van oude – vaak 17e eeuwse – blokken, met korte

onderschriften en weinig onderling verband tussen de prenten

BT prentenboeken

FILMBEWERKINGEN (AVM)

     SN films bewerkt op een ander medium; bijvoorbeeld liedjes uit een film op cd

FILMBOEKEN

     SN boeken gebaseerd op een film. Hierbij ook uitgaven die naast de oorspronkelijke tekst foto's uit de film bevatten

     RT fotoboeken

     radioboeken

     televisieboeken

FILMS

     SN materiaalsoort AVM

FLAPPRENTBOEKEN lift the flap-books / moveable flap books / Faltbild / Klappbild

     SN boeken met prenten waarop een of meer delen van de afbeeldingen verborgen zijn onder een flap die op de pagina is bevestigd

BT beweegbare boeken

RT beweegplatenboeken

flapuitboeken

USE pop-up-boeken

flickbooks

USE duimboeken

FOTO-ALBUMS

     SN boeken met afbeeldingen en/of teksten uit kinderboeken en ruimte voor eigen foto’s

BT herinneringsalbums

FOTOBOEKEN photo-illustrated books

     SN boeken waarin aan de hand van foto's een verhaal wordt verteld

     RT filmboeken

     prentenboeken

GAROEDAPRIJZEN

     BT bekroningen

GATENBOEKEN Lochstanzung

     SN boeken met een gat of gaten in de pagina’s en/of in voor- en achterplat, waarbij het papier helemaal weg is of weggeklapt kan worden

UF kogelboeken

BT bijzondere boekvormen

NT vensterboeken >

NT hoofdenboeken

NT ogenboeken

NT vingerspelboeken

GEBARENTAALMEDIA (AVM)

     SN videobanden of films met gebarentaal erbij

GEBEDENBOEKEN

     BT godsdienstige verhalen

     RT psalmboeken

GEDICHTENBUNDELS

     SN boeken met gedichten èn verhalen krijgen twee genre-aanduidingen: gedichtenbundels en verhalenbundels

     UF aftelversjes

     poëziebundels

     springversjes

     versjes

     NT albumversjes

     bakerrijmen

     gelegenheidsgedichten

     liedjesbundels

     nonsensgedichten

             poëzie-albums

     RT bloemlezingen

     mengelwerken

             rijmvertellingen

gedragsboeken

     SN 16e eeuwse werken met voorschriften ten aanzien van omgangsvormen, tafelmanieren, raadgevingen van zedelijke aard (Bibelebontse berg, p. 91)

     USE etiquetteboeken

      

      

      

GELEGENHEIDSGEDICHTEN

     SN versjes om bij verjaardagen, nieuwjaarsdagen en andere gelegenheden voor te dragen

     UF bruiloftsgedichten

     nieuwjaarsbrieven

     verjaarsgedichten

     BT gedichtenbundels

     RT feestverhalen

GELEGENHEIDSUITGAVEN

     SN uitgaven ter gelegenheid van feestelijke of historische gebeurtenissen, of ter herdenking daarvan

     UF herdenkingsuitgaven

     lofzangen

NT kinderboekenweekuitgaven

     RT feestverhalen

gelijkenissen

     USE parabels

GELUIDSBOEKEN speaking books

     SN boeken waarbij door middel van een mechanisch onderdeel of een chip of op andere wijze geluid kan worden gemaakt

BT activiteitboeken

GELUIDSCASSETTES

     SN materiaalsoort AVM

     NT meeleescassettes

GEPERSONALISEERDE BOEKEN

     SN boeken waarbij in het basisverhaal per uitgegeven exemplaar de naam van de persoon (voor wie het boek bestemd is) en andere bijzonderheden worden ingepast

UF ikkeboeken

GESLACHTBOEKEN

     SN boeken die de geslachtsregisters bevatten uit het oude en nieuwe testament (E. Booy)

     BT bijbelverhalen

GESPROKEN BOEKEN (AVM)

     NT meeleescassettes

     BT bewerkingen van jeugdboeken

getallenboeken

     USE telboeken

GEURBOEKEN

     SN boeken, waar stukjes papier ingeplakt zijn, die bij wrijving gaan geuren

BT variatie in materiaal

GEZINSVERHALEN

     SN verhalen waarin het gezinsleven centraal staat (hierbij alle soorten huishoudens)

     NT kleuterverhalen >

     BT familieverhalen

     RT pensionverhalen

godenverhalen

     USE mythen

GLAZEN GLOBEPRIJZEN

     BT bekroningen

GODSDIENSTIGE VERHALEN

             UF religieuze verhalen

     NT bekeringsverhalen >

     boeddhistische verhalen

     christelijke verhalen >

     gebedenboeken

     hindoeistische verhalen

     islamitische verhalen

     joodse verhalen

     legenden

     RT aetiologische verhalen

GOOCHELAARSBOEKEN

     SN boeken met inkepingen aan de bladranden. Door de duim van boven naar beneden te bewegen, verschijnt er steeds een andere serie voorstellingen. Soms ook van voor naar achteren of van achteren naar voren (Van Veen + King). Bedoeld voor goochelaars

BT optische illusieboeken

GOUDEN DRIEHOEKPRIJZEN

     BT bekroningen

GOUDEN EZELSOORPRIJZEN

     BT bekroningen

GOUDEN GRIFFELS

     BT bekroningen

GOUDEN PENSELEN

     BT bekroningen

GOUDEN POLLEPELS

     BT bekroningen

GOUDEN UILEN

     BT bekroningen

GOUDEN ZOENEN

     BT bekroningen

GRAMMOFOONPLATEN

     SN materiaalsoort AVM

GRIEZELVERHALEN

     NT spookverhalen

     RT fantasy verhalen

      

GROEIPAGINABOEKEN growing pages

     SN boeken waarin de pagina’s verschillen van breedte. Ook boeken met halve pagina’s tussen de hele

BT variatie in bindwijze / formaat

groot abc-boek

     SN bevatte 16 bladzijden, en een houtsnede van een haan op de titelpagina. Bevatte meerdere alfabetten in hoofd- en kleine letters, de 10 geboden, het Onze Vader, de geloofsartikelen, gebeden en dergelijke. Later genoemd: Trap der jeugd. (Booy / Heimeriks)

     USE abecedaria

GROTE-LETTERBOEKEN

     SN boeken die zodanig groot herdrukt zijn, dat ze leesbaar zijn voor slechtzienden

     RT brailleboeken

hagiografieën

     USE heiligenlevens

haneboeken

     SN abecedaria met een haan op het omslag

     USE abecedaria

HARLEQUINADES

     SN harlequinades zijn boekjes uit de 18e en 19e eeuw met vier pagina’s, waarbij elke pagina twee kleppen heeft, een naar boven en een naar beneden. De afbeeldingen erop sluiten bij elkaar aan. De vier pagina’s kunnen naast elkaar gelegd worden. (The treasures of childhood /Iona and Robert Opie, p. 50)

BT uitvouwbare boeken

harmonicaboeken

USE leporello’s

HEILIGENLEVENS

     SN beschrijvingen van het leven van heiligen, hun dood en hun wonderen

     UF hagiografieën

     BT biografische verhalen

     BT rooms-katholieke verhalen

herdenkingsuitgaven

     USE gelegenheidsuitgaven

HERINNERINGSALBUMS

     SN uitgaven met ruimte voor teksten, foto’s e.d. ter gelegenheid van speciale gebeurtenissen in het leven van kinderen zoals eerste communie, gezinsuitbreiding

BT egodocumenten

NT foto-albums

NT vriendenboeken

HET HOOGSTE WOORDPRIJZEN

     SN door volwassenen gekozen beste christelijke kinderboek van het jaar

     BT bekroningen

     RT EigenWijsPrijzen

      

HINDOEISTISCHE VERHALEN

     SN verhalen die voortkomen uit de hindoeistische cultuur. Verhalen die een beeld geven van deze cultuur toegankelijk maken via een trefwoord

     BT godsdienstige verhalen

     verhalen over niet-westerse culturen en volken

     volksverhalen

historieën

     SN episoden uit de bijbel, afzonderlijk uitgegeven, gebruikt in het onderwijs, in druk vanaf ± 1540 (Bibelebontse berg. p. 87)

   USE bijbelverhalen

         HISTORISCHE VERHALEN

     SN fictieve verhalen, waarin een tijdperk uit de geschiedenis, historische feiten of historische personen het onderwerp vormen. Het gaat over een periode die, vanuit het standpunt van de auteur gezien, is afgesloten (Lexicon). De Biblion trefwoordenthesaurus biedt de mogelijkheid om elke eeuw als trefwoord toe te kennen. De term in letters geldt als zelfstandige zoekterm: zoals 'Eerste eeuw', 'Achttiende eeuw'. Ook voor specifieke perioden zijn er termen: 'Tachtigjarige oorlog', 'Egyptische oudheid' enz. Ook voor land of plaats en personen kunnen trefwoorden gebruikt worden

     NT ontdekkingsreisverhalen

     tierannyen

     wild-westverhalen >

     zeeroversverhalen

     RT biografische verhalen

     fantasy verhalen

     oorlogsverhalen

     tijdreisverhalen

hobbyboeken

     USE instructieve boeken

HODJAVERHALEN

     SN verhalen, afkomstig uit de orale traditie in Turkije (L. de Voogd)

     BT volksverhalen

     RT islamitische verhalen

HOLOGRAMMENBOEKEN

     SN boeken waarbij in de afbeeldingen hologrammen zijn opgenomen

BT optische illusieboeken

HOOFDENBOEKEN

     SN boeken waarbij op de binnenkant van het achterplat een afbeelding van een hoofd (in 2 of 3 dimensies) is aangebracht en in alle pagina’s (en op het voorplat) op die plek gaten zitten

BT vensterboeken

HOORSPELEN (AVM)

HOTZE DE ROOSPRIJZEN

     BT bekroningen

HUIB DE RUYTERPRIJZEN

     BT bekroningen

HUISJESBOEKEN

SN het boek zelf is een huisje

BT driedimensionale boeken

HUMORISTISCHE VERHALEN

     RT absurdistische verhalen

     kluchtboeken

     nonsensgedichten

     schelmenverhalen

ikkeboeken

USE gepersonaliseerde boeken

ILLEGALE BOEKEN

     SN boeken die zonder toestemming van de bezetter (1940-'45) zijn uitgegeven, en waarvan de inhoud tegen de bezetter is gericht

     RT clandestiene boeken

     k-nummeruitgaven

     nationaal-socialistische verhalen

IMAGINAIRE REISVERHALEN

     SN gefantaseerde verhalen, die voorgesteld werden als authentieke reisverslagen en vrijwel steeds een didactisch-moralistisch doel hadden. Bloeitijd in de 18e eeuw (J.A. Dautzenberg)

     BT reisverhalen

immigrantenverhalen

     USE migrantenverhalen

INDIAANSE VERHALEN

     SN verhalen voortkomend uit indiaanse culturen, en geschreven vanuit het perspectief van de Amerikaanse indianen

     BT verhalen over niet-westerse culturen en volken

     RT indianenverhalen

INDIANENVERHALEN

     SN verhalen die een (westers) clichébeeld van geven van het leven van indianen, bestaande uit jagen en vechten

     BT avonturenverhalen

     wild-westverhalen

     RT indiaanse verhalen

INDISCHE VERHALEN

     SN verhalen die spelen in Oost-Indië (Nederlands-Indië, Indonesië tot de souvereiniteitsoverdracht, Nederlands Nieuw Guinea en het V.O.C. gebied), over de reis erheen en terug, en over personages uit Oost-Indië, maar in Nederland verblijvend

     UF Nederlands-Indische verhalen

     BT koloniale verhalen

     RT kantjilverhalen

      

      

      

      

INFORMATIEVE BOEKEN

     SN boeken met zakelijke informatie over een of meer onderwerpen (non-fictie)

     NT catechismussen

     experimenteerboeken

     naslagwerken >

     platenatlassen

     reisgidsen

     vraag- en antwoordboeken

     RT instructieve boeken

     schoolboeken

INKTAAP-PRIJZEN

SN voortzetting van de Jonge Gouden Uilprijzen

     BT bekroningen

INSTEEKBOEKEN Steck Bilderbuch

     SN boeken met illustraties waaraan losse elementen (insteekfiguren) kunnen worden toegevoegd door deze in gleufjes in de afbeelding te steken

BT boeken met losse onderdelen

INSTRUCTIEVE BOEKEN

     SN boeken waarin vaardigheden worden overgedragen. Hierbij ook boeken die begrippen als hoog/laag, onder/boven e.d. duidelijk maken

     UF hobbyboeken

     knutselboeken

     NT abc-boeken

     abecedaria

     experimenteerboeken

     kookboeken

     rekenboeken

     schrijfboeken

     tekenboeken

     telboeken

     RT informatieve boeken

     schoolboeken

     spelletjesboeken

INTEKENBOEKEN

     SN uitgaven, voorzien van een lijst van namen van personen of instanties, die vóór het verschijnen van de uitgave erop hebben ingetekend

INTERCULTURELE MEDIA (AVM)

     SN media waarin kennis gemaakt wordt met meerdere culturen. Deze media hebben tot doel het stimuleren van wederzijds begrip

     RT interculturele verhalen

INTERCULTURELE VERHALEN

     SN verhalen waarin kennis gemaakt wordt met meerdere culturen. Deze verhalen hebben tot doel het stimuleren van wederzijds begrip

     RT interculturele media

RT uitgaven in minderheidstalen

 

 

 

ISLAMITISCHE VERHALEN

     SN verhalen die voortkomen uit de islamitische cultuur. Verhalen die zich afspelen in een islamitisch milieu toegankelijk maken via een trefwoord

     BT godsdienstige verhalen

     verhalen over niet-westerse culturen en volken

     volksverhalen

     RT hodjaverhalen

jaarboeken

     USE almanakken

JAARGETIJDENVERHALEN

     SN verhalen die een of meer jaargetijden tot onderwerp hebben

     UF seizoensverhalen

     RT feestverhalen

JACHTVERHALEN

     BT avonturenverhalen

     RT woudlopersverhalen

JALOEZIEBOEKEN dissolving pictures - changing pictures - venetian-blind books Jalousienbilder

     SN boeken met prenten waarin stroken van de ene afbeelding liggen over de stroken van een tweede afbeelding. Door deze stroken te verschuiven (m.b.v. strip of koordje), wordt een nieuwe afbeelding zichtbaar. Twee afbeeldingen schuiven dus over elkaar. Zie ook wisseldraaiprentboeken

BT beweegbare boeken

JAN-KLAASSENVERHALEN Kasperle – Punch and Judy

     RT commedia-dell'arteverhalen

     poppenkastspelen

JENNY SMELIK/IBBYPRIJZEN

     BT bekroningen

JENNY SMELIK-KIGGENPRIJZEN

     BT bekroningen

JEUGDROMANS

     SN realistische verhalen over ‘de levensfase tussen jeugd en volwassenheid gesitueerd in wisselwerking met de hem of haar omringende werkelijkheid’ (LzL 53, p. 337-338)

     UF adolescentenromans

     jongerenromans

     tienerverhalen

     RT jongensboeken

     liefdesverhalen

     meisjesboeken

JONGE GOUDEN UILPRIJZEN

SN in 2001 voortgezet als Inktaap-prijzen

     BT bekroningen

JONGE JURYPRIJZEN

     BT bekroningen

jongerenromans

     USE jeugdromans

JONGENSBOEKEN

     NT kwajongensverhalen

     RT avonturenverhalen

     jeugdromans

JOODSE VERHALEN

     SN verhalen die voortkomen uit de Joodse cultuur. Verhalen die een beeld geven van Joden toegankelijk maken via een trefwoord

     BT godsdienstige verhalen

     volksverhalen

     RT verhalen over niet-westerse culturen en volken

K-NUMMERUITGAVEN

     SN het Rijksbureau voor de Grafische Industrie kende vanaf 22-7-1941 aan alle ingeschrevenen (=drukkerijen) een kennummer toe, dat op alle drukwerk moest worden vermeld. Elk K-nummer vertegenwoordigt een drukker. Het nummer bleef in gebruik tot in november 1948. In annotatie nummer vermelden

     UF kultuurkameruitgaven

     RT clandestiene boeken

     illegale boeken

     nationaal-socialistische boeken

KABOUTERVERHALEN

     BT sprookjesachtige verhalen

KALENDERS

     RT agenda's

     almanakken

kampeerverhalen

     USE vakantieverhalen

KAMPVUURVERHALEN

     SN verzamelingen met (sterke) verhalen door de hoofdpersonen verteld bij een kampvuur

     RT scoutingverhalen

     vakantieverhalen

KANTJILVERHALEN

     SN Indische dierenverhalen waarin een slim dwerghert de hoofdrol speelt

     BT antropomorfistische verhalen

     dierenverhalen

     volksverhalen

     RT Indische verhalen

katholieke verhalen

     USE rooms-katholieke verhalen

KERSTVERHALEN

     UF adventsverhalen

     BT christelijke verhalen

     feestverhalen

KETTINGVERHALEN

     SN (volks)verhalen met herhalingselementen, waarbij het einde van het verhaal tevens weer het beginpunt is

UF cirkelverhalen

     RT repeteerverhalen

     stapelverhalen

     volksverhalen

keuzeverhalen

USE meerkeuzeverhalen

KIEKEBOEKPRIJZEN

     BT bekroningen

KIJKDOOSBOEKEN peep-shows / Guckkastenbilderbuch

     SN boeken die bestaan uit segmenten die onderling dmv papierstrips verbonden zijn, uittrekbaar tot 20 à 80 cm., en soms met voorin één of meerdere gaatjes waardoor je kunt kijken en een perspectivisch zicht krijgt. Kijkdoosprincipe. Ze zijn er ook in verkleinde vorm (2 of 3 segmenten dicht op de bladzijde)

BT driedimensionale boeken

kinderauteurs-verhalen

     USE verhalen door kinderen geschreven

KINDERBOEK VAN HET JAARPRIJZEN

     SN in plaats van beste jeugdboeken of beste kinderboeken

     BT bekroningen

KINDERBOEKENWEEKPRIJZEN

     BT bekroningen

KINDERBOEKENWEEKUITGAVEN

BT gelegenheidsuitgaven

KINDERBOEKWINKEL-ACHTERAFPRIJZEN

     SN vanaf 1994 kinderboekwinkelprijzen

     BT bekroningen

KINDERBOEKWINKELPRIJZEN

     BT bekroningen

KINDERKIJKBOEKEN VAN HET JAAR

     BT bekroningen

kinderprenten

     USE prenten

klapuitboeken

USE pop-up-boeken

klein abc-boek

     SN voortzetting van 16e eeuwse abecedaria: bevatte één of meer alfabetten, het Onze Vader en andere gebeden en de geloofsbelijdenis. 17e en 18e eeuw (8 bladen?) (Booy)

     USE abecedaria

KLEURBOEKEN

     SN boeken die speciaal uitgegeven zijn om de platen in te kleuren

BT prentenboeken

NT waterverfboeken

RT doeboeken

     RT spelletjesboeken

KLEUTERVERHALEN

     SN realistische verhalen met kleuters in de hoofdrol, die zich afspelen in huis, of in de directe omgeving daarvan. Indien van één auteur en over dezelfde hoofdpersonen, dan niet tevens genre 'verhalenbundels' toekennen

           BT gezinsverhalen

KLUCHTBOEKEN Schwankbücher / jestbooks

     SN 16e eeuwse toneelteksten die korte anecdoten bevatten met een (gefingeerde) historische kern, soms opgehangen aan de biografie van één persoon (Uilenspiegel). Bevatten soms ook raadsels, spreekwoorden en dergelijke (Bibelebontse berg, p. 73, 100)

     RT humoristische verhalen

     schelmenverhalen

KLUWERPRIJZEN

     BT bekroningen

knieboeken

     SN boeken speciaal ontworpen voor gebruik in groepsverband met kleuters, met plaatjes voor kinderen, tekst voor de verteller

USE reuzenboeken

KNIPBOEKEN

     SN boeken waarin delen uitgeknipt (en soms gevouwen) kunnen worden

BT activiteitboeken

KNIPKUNST-BOEKEN

     SN boeken met bladen met uitknipfiguren

     RT plakalbums

     plakboeken

     schimmenspelboeken

KNIPSELALBUMS

     SN albums, schriften e.d. met daarin door lezers uitgeknipte afleveringen van feuilletons, strips en dergelijke

BT variatie in bindwijze / formaat

knutselboeken

     USE instructieve boeken

kogelboeken

SN boeken met een gat door het hele boek heen

USE gatenboeken

KOLOMSTRIPS

     SN verhalen die bestaan uit een reeks samenhangende tekeningen of foto's, waarbij de tekst in blokken onder de platen is gedrukt

     BT stripverhalen

KOLONIALE VERHALEN

     SN verhalen over verovering en bestuur van, en het leven in de kolonieën. Verder toegankelijk te maken met trefwoorden voor tijd, plaats en personen

     NT Congoverhalen

     Indische verhalen

     BT verhalen over niet-westerse culturen en volken

     RT migrantenverhalen

     ontdekkingsreisverhalen

     Zuidafrikaanse verhalen

KOOKBOEKEN

     BT instructieve boeken

KOSTSCHOOLVERHALEN

     BT schoolverhalen

     RT pensionverhalen

KUBUSBOEKEN

     SN prentenboeken van dik karton, die de vorm van een kubus hebben

     BT prentenboeken

   variatie in bindwijze / formaat

     RT peuterboeken

kultuurkameruitgaven

     USE k-nummeruitgaven

KUNSTENAARSBOEKEN children’s books by adult artists

     SN boeken gemaakt door professionele beeldende kunstenaars of kunstenaars uit andere disciplines, in kleine oplage of gesubsidieerd uitgegeven, soms in eigen beheer. Kunstenaars die zich hebben toegelegd op het maken van kinderboeken, zoals Ted van Lieshout en Joke van Leeuwen, vallen hier niet onder

RT kunstzinnige uitgaven

kunstsprookjes

     USE cultuursprookjes

KUNSTZINNIGE UITGAVEN

     SN uitgaven met bijzondere typografie, lay-out en/of illustraties, afwijkend van het gangbare of vernieuwend in de tijd van publicatie, bijvoorbeeld wat betreft vormgeving, kleurgebruik, perspectief of illustratietechniek. Meestal betreft het uitgaven met een beperkte oplage, of met subsidie of sponsorgeld uitgegeven publicaties. In annotatie reden toekenning omschrijven

RT kunstenaarsboeken

KWAJONGENSVERHALEN

     SN verhalen over jongens die streken uithalen, maar geen slechte inborst hebben

     BT jongensboeken

     RT schelmenverhalen

leerboeken

     USE schoolboeken

LEESBEVORDERINGSMATERIALEN (AVM)

     RT boekpromotieprogramma's

LEESMETHODEN readers

     SN boeken bedoeld om technisch lezen te oefenen, oplopend in moeilijkheidsgraad

NT eerste leesboeken

RT rebusboeken

LEGENDEN

     SN eenvoudige verhalen met een godsdienstige strekking (over een heilige, een mirakel of relikwie)

     BT godsdienstige verhalen

     volksverhalen

LEGPUZZELBOEKEN jigsawbooks

SN boeken met legpuzzels in de pagina’s verwerkt

BT activiteitboeken

RT puzzels

LEGSPELLEN

SN uitgaven die bestaan uit een omslag / cassette / foudraal met losse platen die in

   een vastgestelde of willekeurige volgorde neergelegd kunnen worden

BT boeken met losse onderdelen

BT spellen

LEPORELLO'S

     SN boeken, waarvan de bladen uit één lange, zigzag gevouwen strook bestaan

UF harmonicaboeken

UF panoramaboeken

BT variatie in bindwijze / formaat

LESPAKKETTEN (AVM)

     SN voor gebruik op school of in groepen gemaakt materiaal, bevat naast inleidingen op video of band vaak docentenhandleidingen en werkbladen e.d. voor leerlingen

letterkonsten

     USE letterkunst-boeken

LETTERKUNST-BOEKEN

     SN schoolboeken met spellen, lezen, grammatica, verklaring van moeilijke woorden, iets over schrijven, soms ook over rekenen (Booy)

     UF letterkonsten

     BT schoolboeken

     RT schrijfboeken

LEUGENVERHALEN

     SN aaneenschakeling van leugens, tot een verhaal verwerkt

UF münchhausiaden

BT fantasieverhalen

levend-speelgoedverhalen

     USE speelgoedverhalen

levensbeschrijvingen

     USE biografische verhalen

LIBRETTO’S

SN teksten van opera’s, operettes of musicals

RT muziekwerken

RT muziekprentenboeken

RT bladmuziekbundels

RT liedjesbundels

LIBRIS WOUTERTJE PIETERSEPRIJZEN

SN in 1998 voortgezet als Woutertje Pieterseprijzen

     BT bekroningen

LIEDJESBUNDELS

     SN liedjes, evt. met notenschrift t.b.v. zang. Gebruik voor bundels met piano-begeleiding e.d.: genre bladmuziekbundels

     UF muziekboeken

           zangboeken

     BT gedichtenbundels

     RT bakerrijmen

bladmuziekbundels

libretto’s

     muziekprentenboeken

     psalmboeken

LIEFDESVERHALEN

     RT jeugdromans

           meisjesboeken

linnen boeken

     USE stofboeken

lofzangen

     USE gelegenheidsuitgaven

LUILEKKERLANDVERHALEN

     BT volksverhalen

MAATSCHAPPIJKRITISCHE VERHALEN

     SN verhalen die in de tijd waarin ze geschreven werden/worden tot doel hadden/hebben maatschappelijke wantoestanden aan de kaak te stellen, waarbij het boek bedoeld is als middel in de strijd om veranderingen te bewerkstelligen. In annotatie omschrijven. In andere gevallen alleen het trefwoord ‘maatschappelijke problemen’ of ‘maatschappijkritiek’ toekennen

     NT parabels

     slavernijverhalen

     RT anti-autoritaire verhalen

     antimilitaristische verhalen

MAGIC-EYE BOEKEN

     SN boeken waarin zonder hulpmiddelen een 3e dimensie te zien is op de platte pagina (stereoscopie)

BT optische illusieboeken

 

 

 

MAGNEETBOEKEN

     SN boeken waar een magneet is ingebouwd waardoor wijzers verspringen, of een deel van de pagina of omslag is magnetisch waarop woordjes gelegd kunnen worden, of het is een carousselboek met voor en achter magneten zodat ze samenklikken.

BT activiteitboeken

MAKKELIJK-LEZEN-BOEKEN

     SN boeken die speciaal geschreven of bewerkt zijn ten behoeve van kinderen met leesproblemen. Inhoudelijk bedoeld voor een bepaalde leeftijd, leestechnisch aangepast

     RT meeleescassettes

manierlijke zeden

     SN boeken over goede manieren (Booy)

     USE etiquetteboeken

MARY ZELDENRUSTPRIJZEN

     BT bekroningen

materieboeken

     SN schoolboeken tot begin 19e eeuw met zedelessen, spel- en leesoefeningen, briefvoorbeelden, wissels en contracten, titulatuur, stichtelijke rijmpjes (E. Booy)

     USE schoolboeken

MATHILDA-PRIJZEN

     BT bekroningen

MEELEESCASSETTES (AVM)

     SN gesproken boeken op cassette, voorgelezen met langzame dictie waarbij een teken wordt gegeven wanneer de pagina moet worden omgeslagen, bedoeld voor kinderen met leesproblemen

     BT gesproken boeken

     geluidscassettes

     RT makkelijk-lezen-boeken

MEERKEUZEVERHALEN

     SN verhalen waarin de lezer een keuze kan maken uit verschillende trajecten waarlangs hij verder kan lezen

     UF keuzeverhalen

MEERTALIGE BOEKEN

     NT tweetalige boeken

RT anderstalige boeken (in Nederland uitgegeven)

RT uitgaven in minderheidstalen

MEISJESBOEKEN

     SN verhalen waarin een meisje altijd de hoofdrol speelt, en die voornamelijk door meisjes worden gelezen

     UF bakvisboeken

paardenverhalen

     NT balletverhalen

     RT jeugdromans

     liefdesverhalen

MENGELWERKEN

     SN bevatten verhalen, geschiedenissen, raadsels, versjes, sommen enzovoorts. Ook te gebruiken voor hedendaagse 'bundels met gemengde inhoud'. (Boeken met verhalen en gedichten geve men 2 genre-aanduidingen: verhalenbundels en gedichtenbundels)

     UF vakantieboeken

     winterboeken

     RT almanakken

bloemlezingen

doeboeken

     gedichtenbundels

     tijdschriften

     verhalenbundels

MIDDELEEUWSE VERHALEN

     SN verhalen die in de Middeleeuwen ontstaan zijn. Verhalen die zich in de Middeleeuwen afspelen, horen bij de historische verhalen, en kunnen met een trefwoord verder toegankelijk worden gemaakt

     RT ridderverhalen

     volksboeken

MIGRANTENVERHALEN

     SN verhalen over problemen van emigranten en immigranten

     UF emigrantenverhalen

     immigrantenverhalen

     RT koloniale verhalen

     pioniersverhalen

     verhalen over niet-westerse culturen en volken

minderheidstaaluitgaven:

USE uitgaven in minderheidstalen

MINIATUURBOEKEN miniatures

     SN boeken met een hoogte van maximaal 76 mm. (3 inch), maar van normale hoogte/breedte verhouding

BT variatie in bindwijze / formaat

RT minibiliotheken

MINIBIBLIOTHEKEN

     SN verzameling min of meer kleine boekjes met bijbehorende band, cassette of een opbergobject in de vorm van een auto, een kast, een huis e.d.

BT variatie in bindwijze / formaat

RT miniatuurboeken

RT objectbanden

MISDAADVERHALEN

     SN verhalen over misdaden, zoals gijzelingen, ontvoeringen, misdaden m.b.t. het milieu e.d. 'Een misdaadverhaal vertelt de geschiedenis van een misdrijf, en een detectiveverhaal de oplossing van een misdrijf'. (LzL. herfst 1993)

UF thrillers

     RT avonturenverhalen

     detectiveverhalen

     roversverhalen

     smokkelverhalen

     spionageverhalen

MISSIEVERHALEN

     SN verhalen die zich afspelen in een ver land, alwaar een missionaris het rooms-katholieke geloof tracht te verspreiden onder de heidenen

     BT rooms-katholieke verhalen

     verhalen over niet-westerse culturen en volken

     RT bekeringsverhalen

     zendingsverhalen

moeder de gans-verhalen

         USE sprookjes

MOIRÉ-BOEKEN internationale term

     SN boeken met prenten die plastic met streepjes erop bevatten. Door een plaat er achter langs te halen, geeft het een suggestie van beweging. (jaren ’30 en ’40)

BT optische illusieboeken

MOPPENBOEKEN

   SN verzamelingen min of meer humoristische anecdoten en raadsels

münchhausiaden

     USE leugenverhalen

musicals

     USE muziekwerken

muziekboeken

     USE bladmuziekbundels

     liedjesbundels

     muziekprentenboeken

MUZIEKPRENTENBOEKEN

     SN prentenboeken met tekst en muzieknotatie

     UF muziekboeken

     BT bladmuziekbundels

     prentenboeken

RT libretto’s

     liedjesbundels

MUZIEKWERKEN (AVM)

     UF musicals

opera's

RT libretto’s

MYTHEN

     SN verhalen over goden en halfgoden en op goden gelijkende helden, zoals die in alle culturen voorkomen (Lexicon)

     UF godenverhalen

     BT volksverhalen

     RT aetiologische verhalen

     antieke verhalen

     fantasy verhalen

     sprookjes

nanzi-verhalen

     USE anansi-verhalen

NASLAGWERKEN

     NT atlassen >

     encyclopedieën

     woordenboeken

     BT informatieve boeken

NATIONAAL-SOCIALISTISCHE VERHALEN

     SN verhalen waarin de nationaal-socialistische gedachte (1920 - 1945) gepropageerd wordt

     BT fascistische verhalen

     RT clandestiene boeken

     illegale boeken

     k-nummeruitgaven

Nederlands-Indische verhalen

     USE Indische verhalen

NEDERLANDSE ILLUSTRATOREN CLUBPRIJZEN

     SN categorie boeken

         BT bekroningen

NEDERLANDSE KINDERJURYPRIJZEN

     BT bekroningen

NEDERLANDSTALIGE BOEKEN (IN HET BUITENLAND UITGEGEVEN)

     SN met uitzondering van België, de Antillen, Suriname, Nederlands Oost-Indië en Indonesië

     RT anderstalige boeken (in Nederland uitgegeven)

NEGERVERHALEN black interest

     SN met 'negerverhalen' wordt hier bedoeld: niet-realistische verhalen waarin zwarte mensen vanuit een westerse visie in een min of meer gefantaseerde omgeving worden beschreven. Ze worden weergegeven met stereotype uiterlijke kenmerken en gedragingen. Het hoogtepunt van deze uitgaven lag in de jaren 1930-'50 (Felix de Rooy, St. Negerofilia). Realistische verhalen over zwarte mensen ontsluiten met trefwoorden voor bevolkingsgroep, land of werelddeel

Neurenberger prentenboeken

     SN prentenboeken waarin de afbeeldingen het speelgoed weergeven zoals dat in Neurenberg werd gemaakt, poppetjes, bomen, hekjes, huizen met standaardjes. In annotatie de term Neurenberger speelgoed aangeven

USE prentenboeken

USE speelgoedverhalen

NIENKE VAN HICHTUMPRIJZEN

     BT bekroningen

nieuwjaarsbrieven

     USE gelegenheidsgedichten

      

      

NONSENSGEDICHTEN

     SN versjes met een opzettelijk absurde (nonsensicale) strekking

     BT gedichtenbundels

     RT absurdistische verhalen

     humoristische verhalen

OBJECTBANDEN

     SN boeken waarvan de band lijkt op een voorwerp, bijvoorbeeld op een hamburger, een pizzadoos met daarin boeken in de vorm van pizzapunten, een stuk kaas

BT variatie in bindwijze / formaat

RT minibibliotheken

OGENBOEKEN moveable eyes

     SN boeken waarbij op de binnenkant van het achterplat twee ‘ogen’ zijn bevestigd die door gaten in alle pagina’s (en het voorplat) zichtbaar zijn. De bolletjes in de ogen zijn (soms) beweegbaar

BT vensterboeken

OMGEKEERDE-WERELDVERHALEN

     SN verhalen waarin een voorstelling wordt gegeven van een 'wereld van louter tegendelen' (Arie van den Berg)

     UF verkeerde-wereldverhalen

omnibussen

     USE verhalenbundels

ONTDEKKINGSREISVERHALEN

     SN verder te ontsluiten met trefwoorden voor tijd, land of werelddeel, en personen

     BT historische verhalen

     reisverhalen

     verhalen over niet-westerse culturen en volken

     RT koloniale verhalen

     zeeverhalen

OORLOGSVERHALEN

     SN Met trefwoorden voor tijd, plaats of land en personen verder toegankelijk te maken

     RT antimilitaristische verhalen

     avonturenverhalen

     historische verhalen

opera's

     USE muziekwerken

OPLICHTENDE BOEKEN glow in the dark books

     SN boeken met prenten die oplichten in het donker nadat zet onder de lamp zijn gehouden

BT variatie in materiaal

OPTISCHE ILLUSIEBOEKEN

BT bijzondere boekvormen

NT anaglyfen

NT anamorfoseboeken

NT coptografische prentboeken

NT duimboeken

NT goochelaarsboeken

NT hologrammenboeken

NT magic-eye-boeken

NT moiré-boeken

NT stereoscopische platenboeken

NT topsy-turvy’s

NT transparante prentboeken

OPZETBOEKEN

     SN boeken waarin delen van de illustratie zijn uitgesneden en uitgeklapt kunnen worden, vaak met standaardjes erachter, of boeken met onderdelen die je moet uitdrukken en op moet stellen bij het boek, deze kunnen ook weer terug gedrukt worden. Geeft een tableau van rechtopstaande figuren

BT driedimensionale boeken

OUDEJAARSVERHALEN

     BT feestverhalen

OVERLEVINGSVERHALEN

     SN verhalen waarin mensen in buitengewoon barre, natuurlijke omstandigheden moeten zien te overleven, en waarin sprake is van geestelijke groei (vrij naar E.G. Speare)

     BT avonturenverhalen

     RT robinsonades

paardenverhalen

     SN verhalen waarin meisjes met hun eigen paard (of pony) of met manegepaarden (of –pony’s) allerlei avonturen beleven. De meisjes zijn hoofdpersoon, de paarden of pony’s vervullen bijrollen. Gebruik genre meisjesboeken en trefwoord paarden

USE meisjesboeken

PAASVERHALEN

     BT christelijke verhalen

     feestverhalen

padvinderijverhalen

     USE scoutingverhalen

panoramaboeken

     SN term wordt soms gebruikt voor beweegbare boeken waarin door middel van uitspringende gedeelten van de voorstelling een landschap of iets dergelijks wordt getoond, voorzien van een voorgrond Wordt ook wel gebruikt voor leporello’s die een panorama van een stad e.d. laten zien

USE pop-up-boeken en/of leporello’s

PAPIEREN SPEELGOED

     SN hierbij materiaal dat een tussenvorm is tussen boek en speelgoed, zoals papieren poppenkasten, schimmenspeltheaters e.d.

BT activiteitboeken

PARABELS

     SN (fantasie)verhalen waarin op indirecte, symbolische wijze - in de vorm van gelijkenissen - politieke of maatschappelijke situaties worden gehekeld

     UF gelijkenissen

BT maatschappijkritische verhalen

RT satiren

PARAFERNALIA

     SN losse voorwerpen, speeltjes e.d. die bij boeken of andere media worden geleverd, geen essentieel onderdeel van het boek zijn, maar toegevoegd, zoals een balletschoentje. In annotatie omschrijven

BT boeken met losse onderdelen

PARODIEëN parodies

     SN nabootsing van een literair werk met de bedoeling het belachelijk te maken, of een tegengestelde boodschap over te brengen

     RT pseudo-kinderboeken

PASSIEBOEKEN

     SN bevatten een - vaak geïllustreerde - beschrijving van het lijden van Christus. Rond 1580 in gebruik op school (E. Booy)

     BT christelijke verhalen

     schoolboeken

     RT bijbelverhalen

pennekunst

     USE schrijfboeken

PENSIONVERHALEN

     SN realistische verhalen waarin een pension-situatie centraal staat, bijvoorbeeld over: Indische Nederlanders met verlof in 'Patria', mensen die een kosthuis/pension houden als broodwinning, mensen die in een kosthuis of pension wonen

     RT gezinsverhalen

     kostschoolverhalen

PEUTERBOEKEN

     SN boeken met zeer eenvoudige (beeld)verhalen, of met platen zonder onderling verband, bedoeld voor peuters

     BT prentenboeken

     RT aanwijsboeken

     kubusboeken

     peutermedia

PEUTERMEDIA (AVM)

     SN audiovisueel of speelleermateriaal, bedoeld voor peuters

     RT peuterboeken

     tekstloos materiaal

pictogrammenboeken

USE rebusboeken

piet de smeerpoets-verhalen

     USE smeerpoetsverhalen

      

      

      

      

      

      

PIETISTISCHE KINDEREXEMPELEN

     SN 17e en 18e eeuwse kinderboeken met een religieuze boodschap: levensbeschrijvingen van kinderen, compleet met naam, geboorte- en sterfdatum, waarbij de bekeringsgeschiedenis van het kind uit de doeken werd gedaan. Ook wel "sterfbeddenliteratuur" genaamd. Piëtisme: stroming in de gereformeerde kerk, ± 1679: "de Nadere Reformatie" (M. Heys)

     UF sterfbeddenliteratuur

     BT bekeringsverhalen

     biografische verhalen

     exempelboeken

PINKSTERVERHALEN

     BT christelijke verhalen

     feestverhalen

PIONIERSVERHALEN

     SN verhalen over mensen die eigenhandig een bestaan opbouwen in ontoegankelijke streken

     RT avonturenverhalen

     migrantenverhalen

     wild-westverhalen

piratenverhalen

     USE zeeroversverhalen

PLAATJESALBUMS Sammelbildalben

     SN boeken waarbij plaatjes los worden geleverd (soms als reclame bij een produkt) en die op aangegeven plaatsen tussen de tekst dienen te worden ingeplakt of ingeschoven

     UF plakplaatjesboeken

     RT plakalbums

     plakboeken

           reclame-uitgaven

PLAKALBUMS

     SN boeken, bestaande uit een aantal (bijv. gelithografeerde) platen met voorgedrukte witte plekken erop, of een leeg landschap, waar uitgeknipte delen uit een andere plaat op logische plekken kunnen worden opgeplakt. Deze albums werden door uitgevers op de markt gebracht

RT knipkunst-boeken

plaatjesalbums

BT activiteitboeken

PLAKBOEKEN scrapbooks

     SN boeken met bladen van wit of gekleurd papier waarin men speciaal hiervoor gedrukte kleinere of grotere prenten, uitgeknipte prenten, plakplaatjes of zelf gemaakte tekeningen e.d. heeft geplakt. In gebruik vanaf 1825. Elk plakboek is uniek. Een veel gebruikte buitenlandse term is 'scrapbooks'. (zie P.J. Buijnsters in 'Antiek' sept. 1996)

     UF scrapbooks

     BT egodocumenten

     unicaten

     RT knipkunstboeken

     plaatjesalbums

plakplaatjesboeken

     USE plaatjesalbums

PLANO-DRUKVELLEN

     SN ongesneden bedrukte planovellen als proef van de drukker

BT boekproductiemateriaal

plastic boeken

USE stofboeken

PLATENATLASSEN

     SN verzamelingen van prenten, portretten, tekeningen, die betrekking hebben op (de geschiedenis van) een stad, een streek of een land

     BT informatieve boeken

     RT bijbelatlassen

POëZIE-ALBUMS

     BT egodocumenten

     gedichtenbundels

     RT albumversjes

poëzie-albumversjes

     USE albumversjes

poëziebundels

   USE gedichtenbundels

POP-UP-BOEKEN pop-up books

     SN boeken met prenten die meestal door openvouwen van de bladen een ruimtelijke vorm aannemen. Drie-dimensionaal. Hierbij soms ook gebruik van lintjes of strips om tot een driedimensionale vorm te komen

UF flapuitboeken

UF klapuitboeken

UF panoramaboeken

BT driedimensionale boeken

POPPENKASTSPELEN

     SN teksten ten behoeve van poppenkastspel

     RT jan-klaassenverhalen

POPPENVERHALEN doll books

     SN verhalen waarin menselijke eigenschappen worden toegeschreven aan poppen

     BT speelgoedverhalen

PORTE-BRISÉ BOEKEN

     SN boeken waarbij links en rechts van het achterplat twee ruggen zijn gemaakt, en waarbij de bladzijden vanuit het midden openslaan

BT variatie in bindwijze / formaat

POSTERS

     SN hierbij losse posters of een verzameling posters die als één geheel in een map of cassette of als boekvorm worden uitgegeven.

   UF affiches

BT variatie in bindwijze / formaat / paginagrootte

PREKEN

     BT christelijke verhalen

PRENTEN Catchpennyprints / imagerie populaire / Bilderbogen

     SN hierbij materiaal dat uit losse, met afbeeldingen bedrukte vellen bestaat

     UF centsprenten

     kinderprenten

     volksprenten

PRENTENBOEKEN picturebooks / Bilderbücher

     SN boeken waarin de afbeeldingen een grotere of even grote rol spelen als de tekst

UF Neurenberger prentenboeken

     prentvertellingen

     NT aanwijsboeken

babyboeken

fabrieksprentenboeken

figurenboeken

   kleurboeken

     kubusboeken

     muziekprentenboeken

     peuterboeken

     tekstloze prentenboeken

     telboeken

     zoekplatenboeken

     RT fotoboeken

prentvertellingen

     USE prentenboeken

PRIJSBANDEN

     SN vanaf de 16e eeuw werden boeken gegeven als beloning voor goede schoolprestaties. In de 17e en 18e eeuw zijn deze herkenbaar aan hun uiterlijk: meestal in leer of perkament gebonden, waarin met een stempel op voor- en achterplat het stadswapen is aangebracht. Ook in de 19e eeuw waren nog speciale banden in gebruik. (Alleen toe te kennen bij speciale banden)

     RT prijsboeken

PRIJSBOEKEN

     SN boeken die als beloning voor goede prestaties ten geschenke werden gegeven aan leerlingen, en voorzien zijn van een ingeplakte prijsoorkonde, of een handgeschreven opdracht. Ze hebben geen speciale band

     RT prijsbanden

prijzen

     USE bekroningen

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE VERHALEN

     SN verhalen uit protestants-christelijke kring met een duidelijke christelijke strekking, moraal of sfeer

     NT zendingsverhalen

     zondagsschoolboekjes

     BT christelijke verhalen

prozaromans

     USE volksboeken

PSALMBOEKEN

     BT christelijke verhalen

           RT liedjesbundels

PSEUDO-KINDERBOEKEN

     SN ogenschijnlijke kinderboeken, die stellig nooit kinderboeken geweest zijn. Ze zijn satirisch van aard, hebben dikwijls de vorm van een parodie. Geliefde procedé's: het abecedarium, de catechismus en de tieranny (Bibelebontse berg) RT parodieën

PUZZELBOEKEN

     SN boeken met (lastige) opgaven die men als tijdverdrijf, als spel, tracht op te lossen

     RT puzzels

     raadselboeken

     spelletjesboeken

PUZZELS puzzles

     SN hierbij materialen zoals legpuzzels en dergelijke

     RT puzzelboeken

           spelletjesboeken

QUEESTEN

     SN verhalen waarin een avontuurlijke reis voorkomt, tijdens welke de hoofdpersoon proeven af moet leggen, en daardoor een karakterontwikkeling doormaakt

     RT reisverhalen

RAADSELBOEKEN

     SN boeken met vragen, waarop men als tijdverdrijf, als spel, een antwoord moet geven

     RT puzzelboeken

           spelletjesboeken

RAAMVERTELLINGEN

     SN verhalen die als kader één of meer verhalen omsluiten

     NT droomverhalen

     RT verhalenbundels

RADIOBOEKEN

     SN boeken, gebaseerd op radio-programma's

     RT televisieboeken

     RT filmboeken

REBUSBOEKEN

     SN boeken waarin een aantal woorden door plaatjes of stickers zijn vervangen

UF pictogrammenboeken

RT leesmethoden

   zoekplatenboeken

RECLAME-UITGAVEN Reklame Bücher

     SN werken door (of in opdracht van) bedrijven uitgegeven, ter vergroting van de naamsbekendheid van het bedrijf of van hun produkt(en)

     RT plaatjesalbums

REGISTERBOEKEN die-cut heads

     SN boeken waarbij aan een der zijden trapsgewijs stukken uit de band en/of de pagina’s zijn gesneden

BT variatie in bindwijze / formaat

REISGIDSEN

     SN hierbij feitelijke informatie, bedoeld om de lezer op een reis voor te bereiden. Verder toegankelijk te maken met trefwoorden

     BT informatieve boeken

     RT reisverhalen

REISJOURNALEN

     SN verslagen waarin van dag tot dag een reis wordt beschreven. Verder toegankelijk te maken met trefwoorden

     RT dagboeken

     reisverhalen

REISVERHALEN

     SN verhalen over reizen. Verder toegankelijk te maken met trefwoorden

     NT imaginaire reisverhalen

     ontdekkingsreisverhalen

     tijdreisverhalen

     BT avonturenverhalen

     RT queesten

     reisgidsen

     reisjournalen

     robinsonades

REKENBOEKEN

     BT instructieve boeken

     schoolboeken

religieuze verhalen

     USE godsdienstige verhalen

REPETEERVERHALEN

     SN (volks)verhalen waarin bepaalde elementen steeds herhaald worden

     RT kettingverhalen

     stapelverhalen

     volksverhalen

REUZENBOEKEN

     SN groter dan 40 cm. Ook voor boeken speciaal ontworpen voor gebruik in groepsverband met kleuters, met plaatjes voor kinderen, tekst voor de verteller

UF knieboeken

BT variatie in bindwijze / formaat

RIDDERVERHALEN

     NT arthurverhalen

     BT avonturenverhalen

     RT middeleeuwse verhalen

RIJMVERTELLINGEN

     UF berijmde verhalen

     RT gedichtenbundels

ROBINSONADES

     SN navolgingen van het klassieke verhaal van Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719) met als kern: de mens of enkele mensen die in een afgesloten gebied of op een onbewoond eiland terechtkomen en zich daar met een minimum aan hulpmiddelen, maar door eigen vindingrijkheid, moeten zien te redden, tot ze uit hun isolement bevrijd worden (Lexicon). Bewerkingen van het oorspronkelijke verhaal waarbij de hoofdpersoon nog Robinson Crusoë heet vallen hier niet onder, maar zijn terug te vinden via de auteurs Defoe en Campe, en de uniforme titelvariant 'Robinson Crusoë'

     BT avonturenverhalen

     RT overlevingsverhalen

     reisverhalen

RODE VUISTPRIJZEN

     BT bekroningen

ROLPRENTEN

     SN uitgaven waarbij de opeenvolgende afbeeldingen en/of tekstblokken niet op afzonderlijke pagina’s of op één prent zijn gedrukt, maar achter elkaar op een lange strook papier die kan worden opgerold

BT variatie in bindwijze / formaat

rondzetboeken

USE carrouselboeken

ROOMS-KATHOLIEKE VERHALEN

     UF katholieke verhalen

     NT eerste-communieboeken

     heiligenlevens

     missieverhalen

     BT christelijke verhalen

ROTTERDAMSE KINDERJURYPRIJZEN

     BT bekroningen

ROVERSVERHALEN

     NT zeeroversverhalen

     RT misdaadverhalen

SAGEN

     SN overgeleverde volksverhalen met een historische kern, waarvan de inhoud aan tijd en plaats gebonden is, en die op een realistische manier worden verteld

     NT arthurverhalen

     BT volksverhalen

         RT sprookjes

SAMENSPRAKEN

     SN boeken in dialoogvorm

     RT toneelstukken

     vraag- en antwoordboeken

      

      

      

SATIREN

     SN verhalen die gekenmerkt worden door een vertekenende of karikaturale voorstellingswijze, waarbij de disproportie tussen voorstelling en feitelijkheid lachwekkend werkt. Het gaat niet louter om een komisch effect, maar om kritiek uitbrengen en beleren

RT parabels

SCHELMENVERHALEN

     SN verhalen waarin de hoofdpersoon een schelm is, dat wil zeggen iemand van ongeregelde en avontuurlijke levenswijze

     BT avonturenverhalen

     RT humoristische verhalen

     kluchtboeken

     kwajongensverhalen

scheppingsverhalen

     USE aetiologische verhalen

SCHIMMENSPELBOEKEN

     SN boeken met daarin afbeeldingen ten behoeve van de vertoning van schaduwbeelden. Bij vertoning is een wit vlak met zwarte silhouetfiguren zichtbaar

BT activiteitboeken

RT knipkunst-boeken

RT coptografische prentboeken

SCHOOLBOEKEN

     SN hierin worden elementen van een wetenschappelijke discipline didactisch zó vertaald, dat deze elementen (-) door leerlingen geleerd kunnen worden, èn aan het einde van een cursus getoetst kunnen worden (Lexicon-Inf. boeken)

     SN hierbij boeken die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in de school en in andere vormen van onderwijs, bijvoorbeeld met vragen en invuloefeningen

     Verdere ontsluiting met trefwoorden, bijv. voor de vakken

     UF leerboeken

     materieboeken

     schriftuurlijke schoolboeken

     NT abecedaria

     evangelieboeken

     letterkunst-boeken

     passieboeken

     rekenboeken

     schrijfboeken

           spiegel der jeugd

     titelboeken

   trap der jeugd

     zendbrieven

     RT informatieve boeken

     instructieve boeken

SCHOOLVERHALEN

     NT kostschoolverhalen

schoonschrijfboeken

     USE schrijfboeken

schriftuurlijke schoolboeken

     SN schoolboeken met bijbelteksten

     USE bijbelverhalen

     schoolboeken

SCHRIJFBOEKEN

     SN (school)boeken met voorbeelden van letters en woorden om na te schrijven (E. Booy). De oudst bekende is van 1514

     UF pennekunst

     schoonschrijfboeken

     typografische schrijfboeken

     BT instructieve boeken

     schoolboeken

     RT letterkunst-boeken

schrijfmodellenboeken

     USE zendbrieven

SCHUIFPRENTBOEKEN

     SN boeken met prenten waarop onder een open gedeelte van een blad, door het schuiven van een strook steeds een andere afbeelding zichtbaar kan worden gemaakt

BT beweegbare boeken

SCIENCE FICTION

     SN avonturenverhalen die spelen in een toekomstige tijd en ruimte, waarin de nadruk ligt op verzonnen wetenschappelijke uitvindingen, interplanetair verkeer, buitenaardse wezens e.d.

     BT avonturenverhalen

     fantasieverhalen

     RT fantasyverhalen

     tijdreisverhalen

     toekomstverhalen

SCOUTINGVERHALEN

     SN verhalen over padvinderij en verkennerij, vanaf 1908 (jaar van uitgave van Baden Powell's eerste boek)

             UF padvinderijverhalen

     verkennerijverhalen

     RT clubverhalen

     kampvuurverhalen

scrapbooks

     USE plakboeken

seizoensverhalen

     USE jaargetijdenverhalen

SIMKE KLOOSTERMANPRIJZEN

     BT bekroningen

SINT MAARTEN VERHALEN

     BT feestverhalen

      

SINTERKLAASVERHALEN

     BT feestverhalen

SLAVERNIJVERHALEN

     BT maatschappijkritische verhalen

SMEERPOETSVERHALEN

     SN (vrije) navolgingen van Heinrich Hoffmann's Struwwelpeter-boek, waarin een soms klein vergrijp op gruwelijke wijze wordt afgestraft, hetgeen een humoristisch effect teweeg kan brengen

     UF piet de smeerpoets-verhalen

     Struwwelpetriaden

     RT waarschuwingsverhalen

SMOKKELVERHALEN

     BT avonturenverhalen

     RT misdaadverhalen

SOCIALISTISCHE VERHALEN

     SN verhalen waarin het socialistische gedachtengoed expliciet naar voren komt, uitgegeven bijvoorbeeld in het begin van de 20e eeuw, en in de jaren '60 in samenhang met de anti-autoritaire beweging

     RT anti-autoritaire verhalen

speelboeken

     SN boeken die een tussenvorm zijn tussen speelgoed en boek

USE bijzondere boekvormen

SPEELFIGURENBOEKEN

     SN boeken met speelfiguren die in de afbeeldingen gebruikt worden

BT boeken met losse onderdelen

RT vingerspelboeken

SPEELFILMS (AVM)

     RT animatiefilms

     tekenfilms

SPEELGOEDVERHALEN

     SN verhalen waarin menselijke eigenschappen worden toegeschreven aan speelgoed

   UF levend-speelgoedverhalen

     Neurenberger prentenboeken

     NT poppenverhalen

     BT antropomorfistische verhalen

SPEELLEERMATERIALEN

     SN niet-boek-materialen bedoeld om spelenderwijs begrippen, taal- en/of rekenvaardigheden of sociale vaardigheden mee aan te leren

speldeboeken

     USE schoolboeken

      

      

      

SPELLEN games

     NT bordspelen

     NT legspellen

     RT spelletjesboeken

SPELLETJESBOEKEN

     SN boeken met ideeën voor spelletjes om binnen en buiten te spelen, en boeken die zelf spelletjes (invultekeningen e.d. ) bevatten

     NT toverboeken

     RT instructieve boeken

     kleurboeken

     puzzelboeken

     puzzels

     raadselboeken

     spellen

     zoekplatenboeken

speurdersverhalen

     USE detectiveverhalen

SPIEGEL DER JEUGD

     SN (school)boeken over geschiedenis, in gebruik vanaf 1600

     BT schoolboeken

     RT tierannyen

spinverhalen

     USE anansi-verhalen

SPIONAGEVERHALEN

     BT avonturenverhalen

     RT misdaadverhalen

SPOOKVERHALEN

     BT fantasieverhalen

     griezelverhalen

SPORTVERHALEN

     NT voetbalverhalen

SPREEKWOORDENBOEKEN

     RT woordenboeken

springversjes

     USE gedichtenbundels

SPROOKJES fairies

     SN verzamelbundels met cultuursprookjes en volkssprookjes

     UF moeder de gans-verhalen

     NT cultuursprookjes

     volkssprookjes

     RT fabels

     fantasieverhalen

     fantasy verhalen

     mythen

     sagen

               sprookjesachtige verhalen

SPROOKJESACHTIGE VERHALEN

     SN verhalen waarin kabouters, heksen, reuzen of andere sprookjesfiguren de belangrijkste personages zijn, maar die verder niet de kenmerken van sprookjes vertonen (dit kunnen 'knusse' of moralistische verhalen, 'verwaterde' sprookjes zijn)

     NT kabouterverhalen

   BT fantasieverhalen

     RT fantasy verhalen

     sprookjes

STAD HASSELTPRIJZEN

BT bekroningen

STAPELVERHALEN

     SN (volks)verhalen waarin telkens één element wordt toegevoegd, en waarbij sprake is van een vergrotende trap: steeds meer, groter, langer enzovoorts

     RT kettingverhalen

     repeteerverhalen

     volksverhalen

sterboeken

USE carrouselboeken

STEREOSCOPISCHE PLATENBOEKEN

     SN boeken waarin elke plaat uit 2 foto’s bestaat die met enkele centimeters verschil zijn opgenomen. Met een speciale bril of kijker is dan een afbeelding met diepte te zien.

BT optische illusieboeken

sterfbeddenliteratuur

     USE piëtistische kinderexempelen

stichtelijke verhalen

     SN verhalen aan godsdienstige onderwerpen gewijd, met een nadrukkelijke lering

     USE christelijke verhalen

      

STICKERBOEKEN

     SN boeken waarbij (los) meegeleverde stickers op aangegeven plaatsen tussen de tekst dienen te worden geplakt. Moderne versie van plaatjesboeken met soms een leerelement

BT variatie in materiaal

RT plaatjesalbums

RT speelleermaterialen

STOFBOEKEN books on linen - cloth-art books - ragbooks

     SN boeken waarin tekst en illustraties zijn niet gedrukt op papier, maar op katoen, linnen, plastic of iets dergelijks, of boeken met prenten waarbij op delen van de afbeeldingen textiel is geplakt

UF linnen boeken

UF plastic boeken

BT variatie in materiaal

 

storiegoed

     SN afleggertjes van 16e eeuwse volksboeken of prozaromans (Buijnsters)

                   USE volksboeken

STRIPVERHALEN comics – bandes dessinées - Bilderromane

     SN verhalen die bestaan uit een reeks samenhangende tekeningen of foto's, met of zonder tekst, in of buiten de afbeelding

     UF beeldverhalen

     NT ballonstrips

     bewerkingen in stripvorm

     kolomstrips

             RT tekstloze prentenboeken

Struwwelpetriaden

     USE smeerpoetsverhalen

SURINAAMSE VERHALEN

     SN verhalen uit de Surinaamse cultuur. Verhalen die zich in Suriname afspelen ontsluiten via een trefwoord

     BT volksverhalen

     RT anansi-verhalen

TEKENBOEKEN

     SN hierbij boeken met methoden om te leren tekenen

     BT instructieve boeken

TEKENFILMS (AVM)

     RT animatiefilms

     speelfilms

TEKSTLOOS MATERIAAL (AVM)

     SN audiovisueel materiaal zonder gesproken of ondertitelde tekst

     RT babymedia

     peutermedia

TEKSTLOZE PRENTENBOEKEN stories without words

     BT prentenboeken

     RT stripverhalen

TELBOEKEN counting books

     UF getallenboeken

     BT instructieve boeken

     prentenboeken

     RT abc-boeken

TELEVISIEBOEKEN

     SN boeken, gebaseerd op televisie-programma's

     RT filmboeken

     radioboeken

TESTAMENTEN

     SN literaire genre in 16e en 17e eeuw; als zedelijk-religieuze opvoedingslectuur voor de jeugd bedoeld. Vaak "uyterste wille" genoemd (Bibelebontse berg, p. 150, 152)

     BT egodocumenten

THEATERBOEKEN

SN het boek zelf vormt een theater

BT driedimensionale boeken

THERAPEUTISCHE VERHALEN

     SN verhalen waarbij duidelijk staat aangegeven dat ze therapeutisch bedoeld zijn en alleen bruikbaar onder begeleiding. Bevat eventueel verwijzingen naar hulpinstanties

thrillers

USE misdaadverhalen

tienerverhalen

     USE jeugdromans

TIERANNYEN

     SN historische verhalen met beschrijvingen van door overheersers gepleegde gruwelen

     UF tirannyen

     tyrannyen

     BT historische verhalen

     RT spiegel der jeugd

TIJDREISVERHALEN

     SN verhalen waarin reizen naar de toekomst of naar het verleden plaatsvinden

     BT fantasieverhalen

     reisverhalen

     RT fantasy verhalen

     historische verhalen

     science fiction

     toekomstverhalen

TIJDSCHRIFTEN

     SN gedrukte werken met gevarieerde inhoud, die op van te voren vastgestelde tijden verschijnen, in een vast aantal afleveringen per jaar, waarbij het abonneebestand en het abonnementsgeld voor een jaar vaststaat; in vele gevallen was een tijdschrift ook los verkrijgbaar. (Rietveld)

     RT mengelwerken

tirannyen

     USE tierannyen

TITELBOEKEN

     SN schoolboeken over titulatuur (Booy)

     BT schoolboeken

TOEKOMSTVERHALEN

     SN verhalen, spelend in de toekomst, waarbij de nadruk meer ligt op contacten tussen mensen en eventuele andere wezens, en niet op technische vindingen

     UF utopische verhalen

     BT avonturenverhalen

     fantasieverhalen

     RT fantasy verhalen

     science fiction

     tijdreisverhalen

TONEELSTUKKEN plays

     SN ook te gebruiken in combinatie met andere genres, of met trefwoorden

     RT samenspraken

TOPSY-TURVY’S upside down books /Drehbild

SN boeken met afbeeldingen die 180 graden gedraaid een andere afbeelding geven

BT optische illusieboeken

toverboeken

USE duimboeken

waterverfboeken

TRALIEPRENTBOEKEN

     SN boeken met prenten waarop een deel van de afbeelding schuil gaat achter stroken (tralies). Dit deel kan tevoorschijn komen d.m.v. het horizontaal of verticaal bewegen van de afbeelding (waardoor het eerst getoonde achter de stroken verdwijnt) Er zijn twee afbeeldingen, in stroken afwisselend op één pagina gedrukt. Door afdekken van stroken van de ene afbeelding is de andere zichtbaar. Het tralievenster wordt verschoven, niet de afbeelding

BT beweegbare boeken

TRANSPARANTE PRENTBOEKEN

     SN boeken met prenten waarbij naast de onmiddellijk zichtbare voorstelling nog een aanvullende voorstelling tevoorschijn komt zodra men de prent tegen het licht houdt (Lust & Leering p. 412)

BT optische illusieboeken

TRAP DER JEUGD

     SN algemeen leer- en leesboek uit de 17e en 18e eeuw, bevattend: spellen, lezen, schrijven en rekenen, soms met vragen en/of stichtelijke rijmpjes. Het bestaat uit 12 trappen (hoofdstukken) die oplopen in moeilijkheid. De eerste 8 trappen gaan over spel- en leesonderwijs, de 9e over schrijven (Booy). In gebruik op scholen.

     Vervolg op Haneboeken (Wouters en Visser)

     BT schoolboeken

TREKPRENTBOEKEN pull-tabs / Streifenzug

     SN boeken met prenten waarop onderdelen d.m.v. trekstrips bewogen kunnen worden

BT beweegbare boeken

TRIBADEBOEKEN

     SN boeken met op de binnenkant van het achterplat een uitklapbaar hoofd (of meerdere hoofden) en benen

BT uitvouwbare boeken

TRIBOGRAFIEËN rubble books

     SN boeken waarbij tekst en/of illustraties verschijnen door potloodslijpsel of wrijven met of potlood

BT activiteitboeken

TWEETALIGE BOEKEN

     BT meertalige boeken

      

typografische schrijfboeken

     USE schrijfboeken

tyrannieën

     USE tierannyen

UITGAVEN IN MINDERHEIDSTALEN

     SN boeken die in verschillende talen in identieke vormgeving - meestal tegelijkertijd - zijn uitgegeven ten behoeve van multicultureel gebruik

UF minderheidstaaluitgaven

BT anderstalige boeken in Nederland uitgegeven

RT interculturele verhalen

meertalige boeken

UITKLAPPRENTBOEKEN Doppelfaltung

     SN boeken met flappen aan de pagina’s rechts, links, onder en boven die buiten het boek uitgeklapt kunnen worden en opeenvolgende scènes van een verhaal tonen. (Lust & Leering, p. 403 en 406)

BT uitvouwbare boeken

UITSCHUIFPRENTBOEKEN sliding pages

     SN boeken met pagina’s van vrij dik karton. Na opzijschuiven van de dikke kartonnen pagina is een plaatje op een binnenstuk te zien

BT uitvouwbare boeken

UITVOUWBARE BOEKEN

BT bijzondere boekvormen

NT beweegplatenboeken

NT drietrapsprentboeken

NT harlequinades

NT tribadeboeken

NT uitklapprentboeken

NT uitschuifprentboeken

NT uitvouwprentboeken

UITVOUWPRENTBOEKEN gatefold-books

     SN boeken waarbij de prent groter is dan de pagina van het boek en er opgevouwen in zit. Uit te vouwen tot A3 of afficheformaat of groter

BT uitvouwbare boeken

UNICATEN

     SN boeken die slechts in één exemplaar bestaan, waarvan geen afschriften gemaakt zijn

     NT plakboeken

     RT eigen-beheeruitgaven

utopische verhalen

     USE toekomstverhalen

vakantieboeken

     SN bundels met een gemengde inhoud, uitgegeven n.a.v. de vakantietijd

     USE mengelwerken

VAKANTIEVERHALEN

     UF kampeerverhalen

     RT kampvuurverhalen

VARIATIE IN BINDWIJZE / FORMAAT / PAGINAGROOTTE

BT bijzondere boekvormen

NT boekproductiemateriaal>

NT dummy’s

NT plano-drukvellen

NT combineerboeken

NT contourboeken

NT groeipaginaboeken

NT knipselalbums

NT kubusboeken

NT leporello’s

NT miniatuurboeken

NT minibibliotheken

NT objectbanden

NT porte-brisé boeken

NT posters

NT registerboeken

NT reuzenboeken

NT rolprenten

VARIATIE IN MATERIAAL

BT bijzondere boekvormen

NT aquariumboeken

NT doorkijkprentboeken

NT geurboeken

NT oplichtende boeken

NT stickerboeken

NT stofboeken

NT voelboeken

VENSTERBOEKEN > die-cutbooks / Fensterbilderbuch

     SN boeken waarin een deel van een afbeelding op een volgend blad of op het achterplat zichtbaar is via een uitsnijding of omvouwbaar gedeelte

BT gatenboeken

VENZ KINDERBOEKENPRIJZEN

     BT bekroningen

VERHALEN DOOR KINDEREN GESCHREVEN

     SN met kinderen wordt bedoeld de leeftijd tot circa 15 jaar

     UF kinderauteurs-verhalen

VERHALEN OVER NIET-WESTERSE CULTUREN EN VOLKEN

     SN realistische verhalen, die een beeld geven van niet-westerse culturen, en/of zich afspelen in niet-westerse gebieden. Verder toegankelijk te maken met trefwoorden voor land of plaats

     NT afrikaanse verhalen

               boeddhistische verhalen

             derde-wereldverhalen

     hindoeistische verhalen

               indiaanse verhalen

     islamitische verhalen

     koloniale verhalen >

     missieverhalen

     ontdekkingsreisverhalen

     zendingsverhalen

     Zuidafrikaanse verhalen

           RT joodse verhalen

             migrantenverhalen

VERHALENBUNDELS

     SN bundels met verhalen, van één of meer auteurs, die afzonderlijk te lezen zijn. Hierbij niet: bundels (kleuter)verhalen van één auteur over dezelfde hoofdpersonen. Boeken met verhalen èn gedichten voorzien van twee genres: verhalenbundels en gedichtenbundels

     UF omnibussen

NT bedtijdverhalen

estafetteverhalen

     RT bloemlezingen

     mengelwerken

     raamvertellingen

verjaarsgedichten

     USE gelegenheidsgedichten

verkeerde-wereldverhalen

     USE omgekeerde-wereldverhalen

verkennerijverhalen

     USE scoutingverhalen

VERLATEN-KINDERENVERHALEN

     SN verhalen over kinderen die te vondeling zijn gelegd, in de steek gelaten, ontvoerd, gestolen, of wees geworden. (De term is ontleend aan: John Boswell. Overgeleverd aan vreemden : het verlaten van kinderen in de oudheid en de Middeleeuwen. Balans, 1990)

     UF vondelingenverhalen

     weeskinderenverhalen

     RT wegloopverhalen

versjes

     USE gedichtenbundels

VIDEO-CD'S

     SN materiaalsoort AVM

VIDEOCASSETTES

     SN materiaalsoort AVM

VINGERSPELBOEKEN fingerplaybooks – fingerpuppetbooks

     SN boeken met gaten waar je je vingers of de hele hand door moet steken, of boeken met een stoffen vingerpoppetje en gaten in de bladzijden ingebouwd in de pagina’s, of boeken met losse vingerpoppetjes die essentieel zijn voor het verhaal

BT gatenboeken

RT speelfigurenboeken

VLAAMSE GEMEENSCHAP-PRIJZEN

     BT bekroningen

     VLAAMSE KINDERJURYPRIJZEN

     BT bekroningen

VOELBOEKEN

     SN boeken met pagina’s die materialen bevatten die bevoeld kunnen worden zoals wol, bont, schuurpapier e.d. Hierbij ook boeken met reliëf in de platen

BT variatie in materiaal

RT brailleboeken

VOETBALVERHALEN

     BT sportverhalen

VOLKSBOEKEN chapbooks

     SN prozabewerkingen van middeleeuwse ridderromans

     UF blauwboeken

     prozaromans

     storiegoed

     RT middeleeuwse verhalen

volksprenten

     USE prenten

VOLKSSPROOKJES

     SN mondeling overgeleverde volksverhalen , die naar de inhoud worden gekenmerkt door hun ongebreidelde fantasie (kabouters, heksen, sprekende dieren en/of planten, toverij enz.), naar de vorm door een eenvoudige structuur (zinsbouw, compositie, karaktertekening). Ze zijn erg oud, en de auteurs zijn onbekend

     BT sprookjes

     volksverhalen

VOLKSVERHALEN folk tales

     SN verzamelnaam voor meestal mondeling overgeleverde 'volkse' verhaalgenres, zoals sprookjes, sagen, legenden, fabels, enzovoorts (Lexicon literaire termen)

     NT afrikaanse verhalen

     anansi-verhalen

     antilliaanse verhalen

     boeddhistische verhalen

     eskimoverhalen

     fabels

     hindoeistische verhalen

     hodjaverhalen

     islamitische verhalen

     joodse verhalen

     kantjilverhalen

     legenden

     luilekkerlandverhalen

     mythen

     sagen

     surinaamse verhalen

     volkssprookjes

     zigeunerverhalen

     RT kettingverhalen

     repeteerverhalen

     stapelverhalen

vondelingenverhalen

     USE verlaten-kinderenverhalen

voorbeeldboeken

     USE exempelboeken

voorschriftboeken

     SN vervanging van materieboekjes (E. Booy)

     USE schoolboeken

VRAAG- EN ANTWOORDBOEKEN

     SN overzichten van takken van wetenschap in vraag- en antwoordvorm. Godsdienstige werken in deze vorm bij 'Catechismussen'

     BT informatieve boeken

     RT catechismussen

     samenspraken

VRIENDENBOEKEN

     SN soort navolging van poesiealbums, met tekst, plaatjes en ruimte om vriend(inn)en gegevens te laten invullen

BT herinneringsalbums

WAARSCHUWINGSVERHALEN cautionary tales

     SN verhalen waarin het motief van 'bestraffing van verkeerd gedrag' domineert (T. Baudoin)

     RT smeerpoetsverhalen

WAGGELKOPBOEKEN

     SN boeken met beweegbare hoofden die op veren zijn geplakt

BT driedimensionale boeken

warenhuisboeken

USE fabrieksprentenboeken

WATERVERFBOEKEN

     SN boeken waarbij tekst en/of illustratie verschijnen door natmaken met penseel

UF toverboeken

BT activiteitboeken

BT kleurboeken

WEBSITEBOEKEN

SN boeken die gerelateerd zijn aan een website

weeskinderenverhalen

     USE verlaten-kinderenverhalen

WEGLOOPVERHALEN

     RT verlaten-kinderenverhalen

wiegeliedjes

   USE bakerrijmen

    

    

WILD-WESTVERHALEN

     NT cowboyverhalen

     indianenverhalen

     woudlopersverhalen

     BT historische verhalen

     RT pioniersverhalen

winterboeken

     SN bundels met een gemengde inhoud, uitgegeven n.a.v. de kerstvakantie

     USE mengelwerken

WISSELDRAAIPRENTBOEKEN circling pictures / revolving pictures / Drehscheibe / Sterndrehscheibe

     SN boeken met prenten waarin het verwisselen van een afbeelding (zie jaloezieboeken) gebeurt door het over elkaar heen draaien van in taartpunten gesneden afbeeldingen, soms met één snede in het blad.

BT beweegbare boeken

WOORDENBOEKEN

     BT naslagwerken

     RT spreekwoordenboeken

WOUDLOPERSVERHALEN

     SN in deze verhalen spelen blanken de hoofdrol. Ze trekken jagend en vechtend door de Noord-Amerikaanse wouden

     BT wild-westverhalen

     Jachtverhalen

WOUTERTJE PIETERSEPRIJZEN

     SN voortzetting IN 1998 van de Libris Woutertje Pieterseprijzen

     BT bekroningen

zangboeken

     USE liedjesbundels

ZEDEKUNDIGE VERHALEN moral tales / Moralische Erzählungen / contes moraux

     SN vertellingen, die een presentatie bevatten van deugdmodellen, die de jonge lezers een burgerlijk-verlichte gedragscode van algemeen-christelijke signatuur beogen in te prenten, uit de 18e en de eerste helft van de 19e eeuw (Bibelebontse berg, p. 205)

           RT etiquetteboeken

           exempelboeken

ZEEROVERSVERHALEN pirate stories

     UF piratenverhalen

     BT historische verhalen

     roversverhalen

     zeeverhalen

ZEEVERHALEN

     NT zeeroversverhalen

     RT ontdekkingsreisverhalen

      

      

ZENDBRIEVEN

     SN brievenboeken met voorbeelden, (Booy) eind 16e eeuw voor het eerst verschenen

     SN gedrukte verzameling van brieven over alle denkbare en ondenkbare onderwerpen, om aan meer gevorderde leerlingen te geven om te worden nageschreven (Pomes)

     UF brievenboeken

     schrijfmodellenboeken

     BT schoolboeken

     RT brieven

ZENDINGSVERHALEN

     SN verhalen die zich meestal afspelen in een ver land, alwaar een zendeling het protestantse geloof tracht te verspreiden

     BT protestants-christelijke verhalen

     verhalen over niet-westerse culturen en volken

     RT bekeringsverhalen

     missieverhalen

ZIGEUNERVERHALEN

     SN verhalen vanuit de zigeunercultuur. Verhalen waarin een beeld wordt gegeven van zigeuners (of 'heidens') ontsluiten met een trefwoord

     BT volksverhalen

     RT zwerversverhalen

ZILVEREN GRIFFELS

     BT bekroningen

ZILVEREN PENSELEN

     BT bekroningen

ZILVEREN ZOENEN

     BT bekroningen

zinnebeelden

     USE embleemboeken

ZOEKPLATENBOEKEN

     SN boeken waarin op de platen iets geraden of gezocht kan worden

     BT prentenboeken

     RT bijzondere boekvormen

     rebusboeken

     spelletjesboeken

ZONDAGSSCHOOLBOEKJES

     SN meestal goedkope boekjes met een evangeliserende strekking, speciaal geproduceerd voor de (kerst)uitdeling op de zondagsscholen

     BT protestants-christelijke verhalen

ZUIDAFRIKAANSE VERHALEN

     SN hierbij verhalen die zich in Zuid-Afrika afspelen vóór 1902 (toen de Boerenrepublieken hun zelfstandigheid verloren). Verhalen ná 1902 ontsluiten met trefwoord Zuid-Afrika

     BT verhalen over niet-westerse culturen en volken

     RT koloniale verhalen

ZWERVERSVERHALEN

     SN verhalen waarin de hoofdperso(o)n(en) een zwervend bestaan leiden, en al rondtrekkend proberen aan de kost te komen

     RT zigeunerverhalen

      

 

LIJST VAN GENRES TEN BEHOEVE VAN AUDIO-VISUEELMATERIAAL

Materiaalsoorten:

CD-I'S

CD-ROM'S

COMPACT-DISCS

COMPUTERCASSETTES

DIA'S

DVD-VIDEO’S

FILMS

GELUIDSCASSETTES

   NT meeleescassettes

GRAMMOFOONPLATEN

SPEELLEERMATERIALEN

VIDEO-CD'S

VIDEOCASSETTES

Andere genres

ANIMATIEFILMS

     SN films gemaakt d.m.v. manipulatie van voorwerpen e.d.

     RT speelfilms

     RT tekenfilms

BABYMEDIA

     SN audiovisueel of speelleermateriaal bedoeld voor baby's

     RT babyboeken

     tekstloos materiaal

BEWERKINGEN VAN JEUGDBOEKEN

     SN boeken bewerkt voor een ander medium; bijv. verfilmd op video

     NT gesproken boeken

BOEKPROMOTIEPROGRAMMA'S

     RT leesbevorderingsmaterialen

FILMBEWERKINGEN

     SN films bewerkt op een ander medium; bijv. liedjes uit een film op cd

GEBARENTAALMEDIA

     SN videobanden of films met gebarentaal erbij

GESPROKEN BOEKEN

           NT meeleescassettes

     BT bewerkingen van jeugdboeken

HOORSPELEN

 

 

 

INTERCULTURELE MEDIA

     SN media waarin kennis gemaakt wordt met meerdere culturen. Deze verhalen hebben tot doel het stimuleren van wederzijds begrip

     RT interculturele verhalen

LEESBEVORDERINGSMATERIALEN

     RT boekpromotieprogramma's

LESPAKKETTEN

     SN voor gebruik op school of in groepen gemaakt materiaal, bevat naast inleidingen op video of band vaak docentenhandleidingen en werkbladen e.d. voor leerlingen

MEELEESCASSETTES

     SN gesproken boeken op cassette met bijbehorend leesboek, voorgelezen met langzame dictie en een teken wanneer de pagina moet worden omgeslagen

     BT gesproken boeken

     geluidscassettes

     RT makkelijk-lezen-boeken

musicals

     USE muziekwerken

MUZIEKWERKEN

     UF musicals

     opera's

opera's

     USE muziekwerken

PEUTERMEDIA

     RT peuterboeken

     tekstloos materiaal

SPEELFILMS

     RT animatiefilms

     tekenfilms

TEKENFILMS

     RT animatiefilms

     speelfilms

TEKSTLOOS MATERIAAL

     SN audiovisueel materiaal zonder gesproken of ondertitelde tekst

     RT babaymedia

     peutermedia

      

      

      

HIËRARCHISCH OVERZICHT VAN BIJZONDERE BOEKVORMEN

De termen die hier in hierarchische volgorde zijn opgenomen staan ook allemaal in het alfabetisch overzicht.

 

 

 

BIJZONDERE BOEKVORMEN

 

     SN boeken, die door vorm of formaat (opvallend) afwijken van de gebruikelijke boekvorm

UF speelboeken

NT activiteitboeken >

NT beweegbare boeken >

NT boeken met losse onderdelen >

NT driedimensionale boeken >

NT gatenboeken >

NT optische illusieboeken >

NT uitvouwbare boeken >

NT variatie in bindwijze / formaat / paginagrootte >

NT variatie in materiaal >

 

 

ACTIVITEITBOEKEN

BT bijzondere boekvormen

NT aankleedpoppenboeken

NT bouwplatenboeken

NT décalcomanieboeken

NT geluidsboeken

NT knipboeken

NT legpuzzelboeken

NT magneetboeken

NT papieren speelgoed

NT plakalbums

NT schimmenspelboeken

NT tribografieën

NT waterverfboeken

AANKLEEDPOPPENBOEKEN paperdoll-books /- puppet-books

     SN boeken met (uitknipbare) losse papieren kleertjes op losse papieren poppen of basisplaatjes

BT activiteitboeken

BOUWPLATENBOEKEN

     SN in boekvorm uitgegeven bouwplaten, meestal met een inleiding met aanwijzingen en een isbn

BT activiteitboeken

DÉCALCOMANIEBOEKEN

SN boeken waarin je plaatjes kunt afwrijven

BT activiteitboeken

GELUIDSBOEKEN speaking books

     SN boeken waarbij door middel van een mechanisch onderdeel of een chip of op andere wijze geluid kan worden gemaakt

BT activiteitboeken

KNIPBOEKEN

SN boeken waarin delen uitgeknipt (en soms gevouwen) kunnen worden

BT activiteitboeken

LEGPUZZELBOEKEN jigsawbooks

SN boeken met legpuzzels in de pagina’s verwerkt

BT activiteitboeken

RT puzzels

MAGNEETBOEKEN

     SN boeken waar een magneet is ingebouwd waardoor wijzers verspringen, of een deel van de pagina of omslag magnetisch is waarop woordjes gelegd kunnen worden, of het is een carousselboek met voor en achter magneten zodat ze samenklikken.

BT activiteitboeken

PAPIEREN SPEELGOED

SN hierbij materiaal dat een tussenvorm is tussen boek en speelgoed, zoals papieren

poppenkasten, schimmenspeltheaters e.d.

BT activiteitboeken

 

 

 

PLAKALBUMS

     SN boeken, bestaande uit een aantal (bijv. gelithografeerde) platen met voorgedrukte witte plekken erop, of een leeg landschap, waar uitgeknipte delen uit een andere plaat op logische plekken kunnen worden opgeplakt. Deze albums werden door uitgevers op de markt gebracht

RT knipkunst-boeken

plaatjesalbums

BT activiteitboeken

SCHIMMENSPELBOEKEN

     SN boeken met daarin afbeeldingen ten behoeve van de vertoning van schaduwbeelden. Bij vertoning is een wit vlak met zwarte silhouetfiguren zichtbaar

BT activiteitboeken

RT knipkunst-boeken

RT coptografische prentboeken

TRIBOGRAFIEËN rubble books

     SN boeken waarbij tekst en/of illustraties verschijnen door potloodslijpsel of wrijven met of potlood

BT activiteitboeken

WATERVERFBOEKEN

     SN boeken waarbij tekst en/of illustratie verschijnen door natmaken met penseel

BT activiteitboeken

BT kleurboeken

 

 

 

 

BEWEEGBARE BOEKEN moveable books

SN boeken met afbeeldingen die kunnen veranderen of bewegen

BT bijzondere boekvormen

NT draaischijfboeken

NT flapprentboeken

NT jaloezieboeken

NT schuifprentboeken

NT tralieprentboeken

NT trekprentboeken

NT wisseldraaiprentboeken

DRAAISCHIJFBOEKEN turning wheels

     SN boeken waarin onder een open gedeelte van een blad, door draaiing van een schijf, steeds een (gedeelte van een) afbeelding zichtbaar kan worden gemaakt. Tesamen vormen bovenblad en zichtbaar gedeelte draaischijf een (veranderbare) afbeelding

BT beweegbare boeken

FLAPPRENTBOEKEN lift the flap-books / moveable flap books / Faltbild /- Klappbild

SN boeken waarin een of meer delen van de afbeeldingen zijn verborgen onder een

   flap

BT beweegbare boeken

RT beweegplatenboeken

 

JALOEZIEBOEKEN dissolving pictures / changing pictures / venetian-blind books / Jalousienbilder

     SN boeken waarin stroken van een afbeelding over de stroken van een tweede afbeelding liggen. Door deze stroken te verschuiven (m.b.v. strip of koordje), wordt een nieuwe afbeelding zichtbaar. Twee afbeeldingen schuiven dus over elkaar. Zie ook wisseldraaiprentboeken

BT beweegbare boeken

panoramaboeken

     SN term wordt soms gebruikt voor beweegbare boeken waarin door middel van uitspringende gedeelten van de voorstelling een landschap of iets dergelijks wordt getoond, voorzien van een voorgrond Wordt ook wel gebruikt voor leporello’s die een panorama van een stad e.d. laten zien

USE pop-up-boeken

USE leporello’s

SCHUIFPRENTBOEKEN

     SN boeken met prenten waarop onder een open gedeelte van een blad, door het schuiven van een strook steeds een andere afbeelding zichtbaar kan worden

BT beweegbare boeken

speelboeken

SN boeken die een tussenvorm zijn tussen speelgoed en boek

USE bijzondere boekvormen

 

 

 

 

TRALIEPRENTBOEKEN

     SN boeken waarin een deel van de afbeelding schuilgaat achter stroken (tralies). Dit deel kan tevoorschijn komen d.m.v. het horizontaal of verticaal bewegen van de afbeelding (waardoor het eerst getoonde achter de stroken verdwijnt) Er zijn twee afbeeldingen, in stroken afwisselend op één pagina gedrukt. Door afdekken van stroken van de ene afbeelding is de andere zichtbaar. Het tralievenster wordt verschoven, niet de afbeelding

BT beweegbare boeken

TREKPRENTBOEKEN pull-tabs / Streifenzug

   SN boeken met prenten waarop onderdelen van een afbeelding bewogen kunnen worden d.m.v. trekstrips

BT beweegbare boeken

WISSELDRAAIPRENTBOEKEN circling pictures / revolving pictures / Drehscheibe / Sterndrehscheibe

     SN boeken waarin het verwisselen van een afbeelding (zie jaloezieboeken) gebeurt door het over elkaar heen draaien van in taartpunten gesneden afbeeldingen, soms met één snede in het blad

BT beweegbare boeken

BOEKEN MET LOSSE ONDERDELEN

BT bijzondere boekvormen

NT briefjesboeken

NT doosboeken

NT insteekboeken

NT legspellen

NT parafernalia

NT speelfigurenboeken

BRIEFJESBOEKEN

SN boeken die losse briefjes bevatten, waarin de pagina enveloppen zijn of waar op

bladzijden envelopjes met brieven zijn geplakt

BT boeken met losse onderdelen

RT brieven

DOOSBOEKEN

SN dozen met boek en voorwerpen, geluidsdragers e.d.

BT boeken met losse onderdelen

   INSTEEKBOEKEN Steck Bilderbuch

SN boeken met illustraties waaraan losse elementen (insteekfiguren) kunnen worden

   toegevoegd door deze in gleufjes in de afbeelding te steken

BT boeken met losse onderdelen

LEGSPELLEN

SN uitgaven die bestaan uit een omslag / cassette /

     foudraal met losse platen die in een vastgestelde of willekeurige volgorde neergelegd kunnen worden

BT boeken met losse onderdelen

BT spellen

PARAFERNALIA

     SN losse voorwerpen, speeltjes e.d. die bij boeken of andere media worden geleverd, geen essentieel onderdeel van het boek zijn, maar toegevoegd, zoals een balletschoentje. In annotatie omschrijven

BT boeken met losse onderdelen

SPEELFIGURENBOEKEN

     SN boeken met speelfiguren die in de afbeeldingen gebruikt worden

     BT boeken met losse onderdelen

RT vingerspelboeken

DRIEDIMENSIONALE BOEKEN

SN boeken waarin de afbeeldingen een ruimtelijke vorm kunnen aannemen

BT bijzondere boekvormen

NT carrouselboeken

NT huisjesboeken

NT kijkdoosboeken

NT opzetboeken

NT pop-up-boeken

NT theaterboeken

NT waggelkopboeken

CARROUSELBOEKEN Stern-Bilderbuch

     SN pop-up-boeken die rondgezet kunnen worden. De voor- en achterkaft worden aan elkaar gekoppeld. Meestal met vier tot zes taferelen.

UF rondzetboeken

UF sterboeken

BT driedimensionale boeken

flapuitboeken

USE pop-up-boeken

HUISJESBOEKEN

SN het boek zelf is een huisje

BT driedimensionale boeken

KIJKDOOSBOEKEN peep-shows / Guckkastenbilderbuch

     SN boeken die bestaat uit segmenten die onderling dmv papierstrips verbonden zijn, uittrekbaar tot 20 à 80 cm., en soms met voorin één of meerdere gaatjes waardoor je kunt kijken en een perspectivisch zicht krijgt. Kijkdoosprincipe. Ze zijn er ook in verkleinde vorm (2 of 3 segmenten dicht op de bladzijde) ‘grotto-effect’ of ‘shadow-box’

BT driedimensionale boeken

klapuitboeken

USE pop-up-boeken

OPZETBOEKEN

     SN boeken waarin delen van de illustratie zijn uitgesneden en uitgeklapt kunnen worden, vaak met standaardjes erachter, of boeken met onderdelen die je moet uitdrukken en op moet stellen bij het boek, deze kunnen ook weer terug gedrukt worden. Geeft een tableau op de pagina van rechtopstaande figuren

BT driedimensionale boeken

POP-UP-BOEKEN pop-up books

     SN boeken met prenten die meestal door openvouwen van de bladen een ruimtelijke vorm aannemen. Drie-dimensionaal. Hierbij soms ook gebruik van lintjes of strips om tot een driedimensionale vorm te komen

UF flapuitboeken

UF klapuitboeken

UF panoramaboeken

BT driedimensionale boeken

rondzetboeken

USE carrouselboeken

 

sterboeken

USE carrouselboeken

THEATERBOEKEN

SN het boek zelf vormt een theater

BT driedimensionale boeken

WAGGELKOPBOEKEN

SN boeken met beweegbare hoofden die op veren zijn geplakt

BT driedimensionale boeken

 

GATENBOEKEN

     SN boeken met een gat of gaten in de pagina’s en/of in voor- en achterplat, waarbij het papier helemaal weg is of weggeklapt kan worden

UF kogelboeken

BT bijzondere boekvormen

NT vensterboeken >

NT hoofdenboeken

NT ogenboeken

NT vingerspelboeken

kogelboeken

SN boeken met een gat door het hele boek heen

USE gatenboeken

VENSTERBOEKEN > die-cutbooks - Fensterbilderbuch

     SN boeken waarin een deel van een afbeelding op een volgend blad of op het achterplat zichtbaar is via een uitsnijding of omvouwbaar gedeelte

BT gatenboeken

HOOFDENBOEKEN

     SN boeken waarbij op de binnenkant van het achterplat een afbeelding van een hoofd (in 2 of 3 dimensies) is aangebracht en in alle pagina’s (en het voorplat) gaten zitten op die plek

BT vensterboeken

OGENBOEKEN

     SN boeken waarbij op de binnenkant van het achterplat twee ‘ogen’ zijn bevestigd die door gaten in alle pagina’s (en het voorplat) zichtbaar zijn. De bolletjes in de ogen zijn (soms) beweegbaar

BT vensterboeken

VINGERSPELBOEKEN fingerplaybooks – fingerpuppetbooks

     SN boeken met gaten waar je je vingers of de hele hand door moet steken, of boeken met een stoffen vingerpoppetje en gaten in de bladzijden ingebouwd in de pagina’s, of boeken met losse vingerpoppetjes die essentieel zijn voor het verhaal

BT gatenboeken

RT speelfigurenboeken

 

OPTISCHE ILLUSIEBOEKEN

BT bijzondere boekvormen

NT anaglyfen

NT anamorfoseboeken

NT coptografische prentboeken

NT duimboeken

NT goochelaarsboeken

NT hologrammenboeken

NT magic-eye-boeken

NT moiré-boeken

NT stereoscopische platenboeken

NT topsy-turvy’s

NT transparante prentboeken

ANAGLYFEN

     SN de boeken bevatten een 3D-bril, met rood en groen (of blauw) glas, om kleurverschillen in de afbeeldingen te zien waardoor diepte wordt gesuggereerd

UF brilkijkboeken

BT optische illusieboeken

ANAMORFOSEBOEKEN

     SN boeken met platen met daarop vertekende figuren die in een gebogen spiegel bezien een goed beeld opleveren

BT optische illusieboeken

brilkijkboeken

USE anaglyfen

COPTOGRAFISCHE PRENT(BOEK)EN

     SN Van Veen: the plates depict various groups or portraits to be cut out to form silhouettes or shadow pictures. Figuren moeten worden uitgeknipt. Op een zwart vlak stellen de witte delen de figuren voor. Het licht gaat door een gedeelte van de prent heen. Ze bestaan als prent en als boek

BT optische illusieboeken

RT schimmenspelboeken

DUIMBOEKEN flickerbooks / flickbooks / Daumenkino

     SN boeken waarbij je met de duim de pagina’s, waarop een reeks opeenvolgende plaatjes staan, snel voorbij laat gaan, waardoor de illusie van bewegend beeld ontstaat

BT optische illusieboeken

GOOCHELAARSBOEKEN

     SN boeken met inkepingen aan de bladranden. Door de duim van boven naar beneden te bewegen, verschijnt er steeds een andere serie voorstellingen. Soms ook van voor naar achteren of van achteren naar voren (Van Veen + King). Bedoeld voor goochelaars

BT optische illusieboeken

HOLOGRAMMENBOEKEN

SN boeken waarbij in de afbeeldingen hologrammen zijn opgenomen

BT optische illusieboeken

 

MAGIC-EYE BOEKEN

SN boeken waarin zonder hulpmiddelen is een 3e dimensie is te zien op de platte

   pagina (stereoscopie)

BT optische illusieboeken

MOIRÉ-BOEKEN internationale term

     SN boeken met prenten die plastic met streepjes erop bevatten. Door een plaat er achter langs te halen, geeft het een suggestie van beweging. (jaren ’30 en ’40)

BT optische illusieboeken

STEREOSCOPISCHE PLATENBOEKEN

     SN boeken waarin elke plaat bestaat uit 2 foto’s die met enkele centimeters verschil zijn opgenomen. Met een speciale bril of kijker is dan een afbeelding met diepte te zien.

BT optische illusieboeken

TOPSY-TURVY’S upside down books / Drehbild

SN boeken met afbeeldingen die 180 graden gedraaid een andere afbeelding geven

BT optische illusieboeken

TRANSPARANTE PRENTBOEKEN

     SN boeken met prenten waarbij naast de onmiddellijk zichtbare voorstelling nog een aanvullende voorstelling tevoorschijn komt zodra men de prent tegen het licht houdt (Lust & Leering p. 412)

BT optische illusieboeken

 

 

UITVOUWBARE BOEKEN

 

BT bijzondere boekvormen

NT beweegplatenboeken

NT drietrapsprentboeken

NT harlequinades

NT tribadeboeken

NT uitklapprentboeken

NT uitschuifprentboeken

NT uitvouwprentboeken

   BEWEEGPLATENBOEKEN

     SN informatieve boeken waarbij delen van de afbeelding kunnen worden opgelicht waardoor je als het ware steeds verder in het menselijk lichaam, de machine, de duikboot, de telefoon, de auto …enz. kijkt. (De meeste boeken van dit type zijn niet bedoeld voor kinderen)

BT uitvouwbare boeken

RT flapprentboeken

DRIETRAPSPRENTBOEKEN

     SN boeken waarin aan de rechterkant van het boek een kleinere pagina uitgetrokken kan worden, en dan weer een grotere. Een hondje wordt zo een teckel

BT uitvouwbare boeken

HARLEQUINADES

     SN harlequinades zijn boekjes uit de 18e en 19e eeuw met vier pagina’s, waarbij elke pagina twee kleppen heeft, een naar boven en een naar beneden. De afbeeldingen erop sluiten bij elkaar aan. De vier pagina’s kunnen naast elkaar gelegd worden. (The treasures of childhood /Iona and Robert Opie, p. 50)

BT uitvouwbare boeken

TRIBADEBOEKEN

     SN boeken met op de binnenkant van het achterplat een uitklapbaar hoofd (of meerdere hoofden) en benen

     BT uitvouwbare boeken

UITKLAPPRENTBOEKEN Doppelfaltung

     SN boeken met flappen aan de pagina’s rechts, links, onder en boven die buiten het boek uitgeklapt kunnen worden en opeenvolgende scènes van een verhaal tonen. (Lust & Leering, p. 403 en 406)

BT uitvouwbare boeken

UITSCHUIFPRENTBOEKEN sliding pages

     SN boeken met pagina’s van vrij dik karton. Na opzijschuiven van de dikke kartonnen pagina is een plaatje op een binnenstuk te zien

BT uitvouwbare boeken

UITVOUWPRENTBOEKEN gatefold-books

     SN boeken waarbij de prent groter is dan de pagina van het boek en er opgevouwen in zit. Uit te vouwen tot A3 of afficheformaat of groter

BT uitvouwbare boeken

 

VARIATIE IN BINDWIJZE / FORMAAT / PAGINAGROOTTE

BT bijzondere boekvormen

NT boekproductiemateriaal >

NT dummy’s

NT plano-drukvellen

NT combineerboeken

NT contourboeken

NT groeipaginaboeken

NT knipselalbums

NT kubusboeken

NT leporello’s

NT miniatuurboeken

NT minibibliotheken

NT objectbanden

NT porte-brisé boeken

NT registerboeken

NT reuzenboeken

NT rolprenten

BOEKPRODUCTIEMATERIAAL >

BT variatie in bindwijze / formaat

DUMMY’S

SN boeken met een deel van de tekst al gedrukt en de rest van de pagina’s blanco,

bedoeld als voorbeeld van het boek dat nog niet klaar is

BT boekproductiemateriaal

PLANO-DRUKVELLEN

SN ongesneden bedrukte planovellen als proef van de drukker

BT boekproductiemateriaal

COMBINEERBOEKEN heads-bodies-legs

     SN een aantal prenten, in boekvorm gebundeld, die meestal haaks op de rug in twee of meer stroken zijn doorgesneden, zodat de bladen in gedeelten kunnen worden omgeslagen

BT variatie in bindwijze / formaat

CONTOURBOEKEN shape-books - Formgestanzt

     SN boeken waarbij de uiterlijke vorm van het boek is aangepast aan het verhaal (koffers, konijnen, klokken e.d.)

BT variatie in bindwijze / formaat

GROEIPAGINABOEKEN growing pages

     SN boeken waarin pagina’s verschillen van breedte. Ook boeken met halve pagina’s tussen de hele

BT variatie in bindwijze / formaat

harmonicaboeken

USE leporello’s

knieboeken

USE reuzenboeken

 

KNIPSELALBUMS

SN albums, schriften e.d. met daarin door lezers uitgeknipte afleveringen van

feuilletons, strips en dergelijke

BT variatie in bindwijze / formaat

KUBUSBOEKEN

SN prentenboeken van dik karton, die de vorm van een kubus hebben

BT variatie in bindwijze / formaat

LEPORELLO'S

SN boeken, waarvan de bladen uit één lange, zigzag gevouwen strook bestaan

UF harmonicaboeken

UF panoramaboeken

BT variatie in bindwijze / formaat

MINIATUURBOEKEN miniatures

     SN boeken met een hoogte van maximaal 76 mm. (3 inch), maar van normale hoogte/breedte verhouding

BT variatie in bindwijze / formaat

RT minibiliotheken

MINIBIBLIOTHEKEN

     SN verzameling min of meer kleine boekjes met bijbehorende band, cassette of een opbergobject in de vorm van een auto, een kast, een huis e.d.

BT variatie in bindwijze / formaat

     RT miniatuurboeken

     RT objectbanden

OBJECTBANDEN

     SN de band van het boek lijkt op een voorwerp, bijvoorbeeld op een hamburger, een pizzadoos met daarin boeken in de vorm van pizzapunten, een stuk kaas

BT variatie in bindwijze / formaat

RT minibibliotheken

PORTE-BRISÉ BOEKEN

     SN boeken waarbij links en rechts van het achterplat twee ruggen zijn gemaakt, en waarbij de bladzijden vanuit het midden openslaan

BT variatie in bindwijze / formaat

REGISTERBOEKEN die-cut heads

     SN boeken waarbij aan een der zijden trapsgewijs stukken uit de band en/of de pagina’s zijn gesneden

BT variatie in bindwijze / formaat

REUZENBOEKEN

     SN groter dan 40 cm. Ook voor boeken speciaal ontworpen voor gebruik in groepsverband met kleuters, met plaatjes voor kinderen, tekst voor de verteller

Uf knieboeken

BT variatie in bindwijze / formaat

ROLPRENTEN

SN uitgaven waarbij de opeenvolgende afbeeldingen en/of tekstblokken niet op

     afzonderlijke pagina’s of op één prent zijn gedrukt, maar achter elkaar op een lange strook papier die kan worden opgerold

BT variatie in bindwijze / formaat

VARIATIE IN MATERIAAL

BT bijzondere boekvormen

NT aquariumboeken

NT doorkijkprentboeken

NT geurboeken

NT oplichtende boeken

NT stickerboeken

NT stofboeken

NT voelboeken

AQUARIUMBOEKEN

SN boeken waarin plastic bladen aaneengeplakt zijn met vocht en bijv. vissen

   ertussen

BT variatie in materiaal

DOORKIJKPRENTBOEKEN acetate books

     SN boeken met doorzichtige of half-doorzichtige pagina’s waarop afbeeldingen zijn opgenomen. De pagina’s ‘veranderen’ ook de onderliggende afbeelding

BT variatie in materiaal

GEURBOEKEN

SN boeken, waar stukjes papier ingeplakt zijn, die bij wrijving gaan geuren

BT variatie in materiaal

linnen boeken

USE stofboeken

OPLICHTENDE BOEKEN glow in the dark books

SN boeken met prenten die oplichten in het donker nadat ze onder de lamp zijn

   gehouden

BT variatie in materiaal

plastic boeken

USE stofboeken

STICKERBOEKEN

     SN boeken waarbij (los) meegeleverde stickers op aangegeven plaatsen tussen de tekst dienen te worden geplakt. Moderne versie van plaatjesboeken met soms een leerelement

BT variatie in materiaal

RT plaatjesalbums

RT speelleermaterialen

STOFBOEKEN books on linen – cloth-art books - ragbooks

     SN boeken waarin tekst en illustraties niet gedrukt zijn op papier, maar op katoen, linnen, plastic of iets dergelijks, of waarin textiel is geplakt op delen van de afbeeldingen

UF linnen boeken

UF plastic boeken

BT variatie in materiaal

VOELBOEKEN

     SN boeken met pagina’s die materialen bevatten die bevoeld kunnen worden zoals wol, bont, schuurpapier e.d. Hier ook boeken met reliëf in de platen

BT variatie in materiaal

RT brailleboeken

RT reliëfboeken

 

HIERARCHISCH OVERZICHT VAN ALLE TERMEN

De termen worden in dit hierarchisch overzicht gerangschikt volgens een grove functionele indeling, met onderverdelingen in grotere categorieën. Termen kunnen, indien van toepassing, bij meer dan één categorie worden ingedeeld. Termen tussen [ ] kunnen niet als voorkeurstermen worden gebruikt. Ze dienen als grote verzameltermen.

 

1. Genres die te maken hebben met de auteur

   egodocumenten

     autobiografische verhalen

     brieven

     dagboeken

     herinneringsalbums

     plakboeken

     poëzie-albums

     testamenten

     vriendenboeken

     kunstenaarsboeken

   verhalen geschreven door kinderen

    

2. Genres die te maken hebben met het doel van het boek en/of de intentie van de auteur

2a. [ter gelegenheid en herinnering]

   bedtijdverhalen

   feestverhalen

   foto-albums

   gelegenheidsgedichten

   gelegenheidsuitgaven

   herinneringsalbums

   gepersonaliseerde boeken

   herinneringsalbums

   plakboeken

   poëzie-albums

   vriendenboeken

2b. [humor]

   absurdistische verhalen

   humoristische verhalen

   kluchtboeken

   leugenverhalen

   moppenboeken

   nonsensgedichten

   parodieën

   satiren

   schelmenverhalen

   smeerpoetsverhalen

2c. [informatie vastleggen]

   agenda's

   almanakken

   dagboeken

   foto-albums

   herinneringsalbums

   intekenboeken

   kalenders

   reisjournalen

   vriendenboeken

2d. [informatie verschaffen]

   beroepenboeken

   informatieve boeken

     catechismussen

     experimenteerboeken

     naslagwerken

       atlassen

       encyclopedieën

       woordenboeken

     platenatlassen

     reisgidsen

     vraag- en antwoordboeken

   interculturele media

   interculturele verhalen

   spreekwoordenboeken

2e. [instructie geven]

   beroepenboeken

   eerste-communieboeken

   etiquetteboeken

   instructieve boeken

     abc-boeken

     abecedaria

     experimenteerboeken

     kookboeken

     rekenboeken

     schrijfboeken

     tekenboeken

     telboeken

   leesmethoden

     eerste leesboeken

   spelletjesboeken

2f. [mentaliteitsverandering]

   anti-autoritaire verhalen

   antimilitaristische verhalen

   deugdverhalen

   exempelboeken

     piëtische kinderexempelen

     feministische verhalen

   interculturele media

   interculturele verhalen

   maatschappijkritische verhalen

     parabels

     satiren

     slavernijverhalen

     therapeutische verhalen

2g. [ontspanning: het boek als spel]

   babyboeken

   beweegbare boeken

   bijzondere boekvormen (zie aparte lijst)

   contourboeken

   doeboeken

   geluidsboeken

   geurboeken

   kleurboeken

   knipkunstboeken

   plakalbums

   plakboeken

   poppenkastspelen

   puzzelboeken

   puzzels

   raadselboeken

   schimmenspelboeken

   spellen

   spelletjesboeken

   voelboeken

   zoekplatenboeken

    

3. Genres die te maken hebben met doelgroepen

3a. [godsdienst]

   boeddhistische verhalen

   christelijke verhalen

     protestants-christelijke verhalen

     rooms-katholieke verhalen

   hindoeistische verhalen

   islamitische verhalen

3b. [leeftijd]

   babyboeken

   babymedia

   bakerrijmen

   peuterboeken

   kleuterverhalen

   jongensboeken

   meisjesboeken

   jeugdromans

3c. [leerlingen]

   bolleboosboeken

   leesmethoden

     eerste leesboeken

   makkelijk-lezen-boeken

   schoolboeken

     abecedaria

     evangelieboeken

     letterkunst-boeken

     passieboeken

     rekenboeken

     schrijfboeken

     spiegel der jeugd

     titelboeken

     trap der jeugd

     zendbrieven

3d. [maatschappelijke stromingen]

   antroposofische verhalen

   anti-autoritaire verhalen

   fascistische verhalen

     nationaal-socialistische verhalen

   feministische verhalen

             socialistische verhalen

3e. [streekbewoners]

             dialectverhalen

3f. [visuele handicaps]

   brailleboeken

   grote letterboeken

   voelboeken

4. Genres die te maken hebben met illustraties

   beweegbare boeken

   embleemboeken

   fotoboeken

   hologrammenboeken

   kleurboeken

   knipkunst-boeken

   kunstenaarsboeken

   kunstzinnige uitgaven

   leporello's

   plaatjesalbums

   plakalbums

   plakboeken

   platenatlassen

   posters

   prenten

   prentenboeken

     aanwijsboeken

     babyboeken

     contourboeken

     fabrieksprentenboeken

     kubusboeken

     muziekprentenboeken

     peuterboeken

     tekstloze prentenboeken

     telboeken

     zoekplatenboeken

   rebusboeken

   schimmenspelboeken

   tekenboeken

   toverboeken

   voelboeken

    

5. Genres die te maken hebben met inhoud van het verhaal

5a. [qua soort gebeurtenissen]

   avonturenverhalen

     cowboyverhalen

     detectiveverhalen

     indianenverhalen

     jachtverhalen

     overlevingsverhalen

     reisverhalen

       imaginaire reisverhalen

       ontdekkingsreisverhalen

               tijdreisverhalen

     ridderverhalen

     robinsonades

     schelmenverhalen

     smokkelverhalen

     spionageverhalen

     toekomstverhalen

   clubverhalen

   deugdverhalen

   droomverhalen

   familieverhalen

     gezinsverhalen

   griezelverhalen

     spookverhalen

   liefdesverhalen

   maatschappijkritische verhalen

     slavernijverhalen

   misdaadverhalen

   oorlogsverhalen

   pensionverhalen

   schoolverhalen

     kostschoolverhalen

   scoutingverhalen

   sportverhalen

     voetbalverhalen

   therapeutische verhalen

   vakantieverhalen

   wegloopverhalen

   zeeverhalen

5b. [qua hoofdpersonen]

   balletverhalen

   commedia-dell'arteverhalen

   dierenverhalen

   familieverhalen

       gezinsverhalen

       gepersonaliseerde boeken

   jan-klaassenverhalen

   jongensboeken

     kwajongensverhalen

   kabouterverhalen

   kleuterverhalen

   meisjesboeken

   negerverhalen

   roversverhalen

   schoolverhalen

     kostschoolverhalen

   scoutingverhalen

   spookverhalen

   verlaten-kinderenverhalen

5c. [godsdienst]

   aetiologische verhalen

   abecedaria

   antroposofische verhalen

         bijbelverhalen

     bijbelatlassen

     bijbelse dagboeken

     geslachtboeken

   godsdienstige verhalen

     bekeringsverhalen

     boeddhistische verhalen

     christelijke verhalen

       catechismussen

       evangelieboeken

       exempelboeken

         piëtistische kinderexempelen

       kerstverhalen

       paasverhalen

       passieboeken

       pinksterverhalen

       preken

       protestants-christelijke verhalen

         zendingsverhalen

         zondagsschoolboekjes

       psalmboeken

       rooms-katholieke verhalen

         eerste-communieboeken

         heiligenlevens

         missieverhalen

     gebedenboeken

     hindoeistische verhalen

     islamitische verhalen

     joodse verhalen

   legenden

   mythen

5d. [maatschappelijke stromingen]

   antroposofische verhalen

   anti-autoritaire verhalen

   fascistische verhalen

     nationaal-socialistische verhalen

   feministische verhalen

             socialistische verhalen

5e. [maatschappelijke gewoonten]

   etiquetteboeken

   feestverhalen

     kerstverhalen

     oudejaarsverhalen

     paasverhalen

     pinksterverhalen

     sint maarten verhalen

     sinterklaasverhalen

5f. [muziek]

   bladmuziekbundels

     muziekprentenboeken

   libretto’s

   liedjesbundels

   psalmboeken

5g. [ruimte]

   [qua werelddeel of land]

     afrikaanse verhalen

     antilliaanse verhalen

     eskimoverhalen

     indiaanse verhalen

           kantjilverhalen

       verhalen over niet-westerse culturen en volken

         derde wereldverhalen

         koloniale verhalen

           congoverhalen

           indische verhalen

         missieverhalen

         zendingsverhalen

       luilekkerlandverhalen

     surinaamse verhalen

     wild-westverhalen

       cowboyverhalen

       indianenverhalen

       woudlopersverhalen

     zuidafrikaanse verhalen

   [qua streek]

     dialectverhalen

     dorpsverhalen

   [reizend van plaats naar plaats]

     circusverhalen

     migrantenverhalen

     queesten

     reisgidsen

     reisjournalen

     reisverhalen

       imaginaire reisverhalen

       ontdekkingsreisverhalen

     wegloopverhalen

     woudlopersverhalen

     zeeverhalen

     zigeunerverhalen

     zwerversverhalen

5h. [tijd]

   [min of meer dagelijks]

     agenda's

     almanakken

     dagboeken

       bijbelse dagboeken

     reisjournalen

   [jaarlijks weerkerend]

     gelegenheidsgedichten

     jaargetijdenverhalen

     kerstverhalen

     oudejaarsverhalen

     paasverhalen

     pinksterverhalen

     sint maarten verhalen

   [spelend in de toekomst]

           science fiction

     tijdreisverhalen

     toekomstverhalen

   [spelend in het verleden]

     antieke verhalen

     arthurverhalen

     biografische verhalen

       autobiografische verhalen

     historische verhalen

       ontdekkingsreisverhalen

       tierannyen

       wild-westverhalen

         cowboyverhalen

         indianenverhalen

         woudlopersverhalen

       zeeroversverhalen

     koloniale verhalen

       congoverhalen

       indische verhalen

     middeleeuwse verhalen

     pioniersverhalen

     ridderverhalen

     robinsonades

     slavernijverhalen

     tijdreisverhalen

     zeeroversverhalen

     zuidafrikaanse verhalen

   [tijd waarin het werk ontstaan is]

     antieke verhalen

     middeleeuwse verhalen

5i.[volkskunde]

   volksverhalen

   afrikaanse verhalen

   anansi-verhalen

   boeddhistische verhalen

   eskimoverhalen

   hindoeistische verhalen

   hodjaverhalen

   indiaanse verhalen

   islamitische verhalen

   joodse verhalen

   kantjilverhalen

   legenden

   luilekkerlandverhalen

   mythen

       sagen

   volkssprookjes

         zigeunerverhalen

6. Genres die te maken hebben met de (literaire) vorm waarin het verhaal gegoten is

6a. [fictie]

   abc-boeken

   absurdistische verhalen

   bewerkingen voor de jeugd

   bloemlezingen

   briefromans

   brieven

   dagboeken

   documentverhalen

   embleemboeken

           estafetteverhalen

           gedichtenbundels

     albumversjes

     bakerrijmen

     gelegenheidsgedichten

     liedjesbundels

     nonsensgedichten

     poëzie-albums

   kettingverhalen

   leesmethoden

     eerste leesboeken

   makkelijk-lezen-boeken

   meerkeuzeverhalen

   parodieën

   poppenkastspelen

   preken

   psalmboeken

   pseudo-kinderboeken

   raamvertellingen

   rebusboeken

   repeteerverhalen

   rijmvertellingen

   samenspraken

   satiren

   spreekwoordenboeken

   sprookjes

     cultuursprookjes

     volkssprookjes

   sprookjesachtige verhalen

   stapelverhalen

   stripverhalen

     ballonstrips

     bewerkingen in stripvorm

     kolomstrips

   tijdschriften

   toneelstukken

   verhalenbundels

   bedtijdverhalen

   volksverhalen

     fabels

     legenden

     mythen

     sagen

           volkssprookjes

6b. [non-fictie]

   abc-boeken

   doeboeken

   informatieve boeken

     catechismussen

             experimenteerboeken

     naslagwerken

       atlassen

       encyclopedieën

             woordenboeken

     platenatlassen

     reisgidsen

     vraag- en antwoordboeken

   instructieve boeken

   reisjournalen

   tijdschriften

    

7. Genres die te maken hebben met materiaalsoorten

   agenda's

   [audio-visuele media]

     babymedia

     cd-i's

     cd-rom's

     compact discs

     computercassettes

     dia's

     dvd-video’s

     films

     gebarentaalmedia

     geluidscassettes

     grammofoonplaten

     video-cd's

     videocassettes

   [boekmaterialen]

     atlassen

     bladmuziekbundels

     brailleboeken

     brieven

     leporello's

     tijdschriften

     stofboeken

   kalenders

   prenten

   puzzels

   speelleermaterialen

   spellen

    

8. Genres die te maken hebben met taal

   anderstalige boeken (in Nederland uitgegeven)

   dialectverhalen

   gebarentaalmedia

   meertalige boeken

     tweetalige boeken

   nederlandstalige boeken (in het buitenland uitgegeven)

   spreekwoordenboeken

   woordenboeken

9. Genres die te maken hebben met de uiterlijke vorm van het boek

   aanwijsboeken

   abc-boeken

   agenda's

   almanakken

   atlassen

     bijbelse atlassen

   babyboeken

   bibliofiele uitgaven

   bijzondere boekvormen (zie aparte lijst)

   documentverhalen

   fabrieksprentenboeken

   facsimile-uitgaven

   foto-albums

   gelegenheidsuitgaven

   grote-letterboeken

   kalenders

   kleurboeken

   plaatjesalbums

   plakalbums

   plakboeken

   poëzie-albums

   posters

   prijsbanden

   unicaten

10. Genres die te maken hebben met de totstandkoming van het boek

   bibliofiele uitgaven

   clandestiene boeken

   eigen-beheeruitgaven

   estafetteverhalen

   facsimile-uitgaven

   figurenboeken

   filmboeken

   gelegenheidsuitgaven

   grote-letter boeken

   illegale boeken

   intekenboeken

   k-nummeruitgaven

   kinderboekenweekuitgaven

   kunstenaarsboeken

   plakboeken

   prijsbanden

   radioboeken

   reclame-uitgaven

   televisieboeken

   uitgaven in minderheidstalen

   unicaten

11. Genres die te maken hebben met verschillende versies van een boek

   bewerkingen in stripvorm

   bewerkingen voor de jeugd

   bloemlezingen

   brailleboeken

   facsimile-uitgaven

   filmboeken

   gepersonaliseerde boeken

   grote-letterboeken

   makkelijk-lezen-boeken

   parodieën

   televisieboeken

    

12. Genres die naderhand aan een boek zijn toegevoegd

   bekroningen

   buitenlandse bekroningen

    

    

ALFABETISCHE LIJST VAN VOORKEURSTERMEN

 

 

Aankleedpoppenboeken

Aanwijsboeken

Abc-boeken

Abecedaria

Absurdistische verhalen

Activiteitboeken

Aetiologische verhalen

Aforismenbundels

Afrikaanse verhalen

Agenda's

Albumversjes

Almanakken

Anaglyfen

Anamorfoseboeken

Anansi-verhalen

Anderstalige boeken (in Nederland uitgegeven)

Animatiefilms (AVM)

Anti-autoritaire verhalen

Antieke verhalen

Antilliaanse verhalen

Antimilitaristische verhalen

Antropomorfistische verhalen

Antroposofische verhalen

ANWB-prijzen

Aquariumboeken

Arthurverhalen

Atlassen

Autobiografische verhalen

Avonturenverhalen

Babyboeken

Babymedia

Bakerrijmen

Balletverhalen

Ballonstrips

Bedtijdverhalen

Bekeringsverhalen

Bekroningen

Beroepenboeken

Beste joodse jeugdboeken

Beweegbare boeken

Beweegplatenboeken

Bewerkingen in stripvorm

Bewerkingen van jeugdboeken (AVM)

Bewerkingen voor de jeugd

Bibliofiele uitgaven

Bijbelatlassen

Bijbelse dagboeken

Bijbelverhalen

Bijenkorfboekenmarktprijzen

Bijzondere boekvormen

Biografische verhalen

Bladmuziekbundels

Bloemlezingen

BNO illustratorenprijzen

Boeddhistische verhalen

Boeken met losse onderdelen

Boekenleeuwen

Boekenpauwen

Boekenpluimen

Boekensleutels

Boekenwelpen

Boekproductiemateriaal

Boekpromotieprogramma's (AVM)

Bolleboosboeken

Bouwplatenboeken

Brailleboeken

Briefjesboeken

Briefromans

Brieven

Buitenlandse bekroningen

Carrouselboeken

Catechismussen

Cd-i's (AVM)

Cd-rom's (AVM)

Christelijke verhalen

Circusverhalen

Clandestiene boeken

Clubverhalen

Combineerboeken

Commedia-dell'arteverhalen

Compact-discs (AVM)

Computercassettes (AVM)

Congoverhalen

Contourboeken

Coptografische prent(boek)en

Cowboyverhalen

Cultuursprookjes

Dagboeken

Décalcomanieboeken

Derde-wereldverhalen

Detectiveverhalen

Deugdverhalen

Dialectverhalen

Dia's (AVM)

Dierenverhalen

Documentverhalen

Doeboeken

Doorkijkprentboeken

Doosboeken

Dorpsverhalen

Draaischijfboeken

Driedimensionale boeken

Drietrapsprentboeken

Droomverhalen

Duimboeken

Dummy’s

Dvd-video’s

E. de Perronprijzen

Eerste leesboeken

Eerste-communieboeken

Egodocumenten

Eigen-beheeruitgaven

Eigenwijsprijzen

Embleemboeken

Encyclopedieën

Eskimoverhalen

Estafetteverhalen

Etiquetteboeken

Evangelieboeken

Exempelboeken

Experimenteerboeken

Fabels

Fabrieksleesboeken

Fabrieksprentenboeken

Facsimile-uitgaven

Familieverhalen

Fantasieverhalen

Fantasy verhalen

Fascistische verhalen

Feestverhalen

Feministische verhalen

Figurenboeken

Filmbewerkingen (AVM)

Filmboeken

Films (AVM)

Flapprentboeken

Foto-albums

Fotoboeken

Garoedaprijzen

Gatenboeken

Gebarentaalmedia (AVM)

Gebedenboeken

Gedichtenbundels

Gelegenheidsgedichten

Gelegenheidsuitgaven

Geluidsboeken

Geluidscassettes (AVM)

Gepersonaliseerde boeken

Geslachtboeken

Gesproken boeken (AVM)

Geurboeken

Gezinsverhalen

Glazen globeprijzen

Godsdienstige verhalen

Goochelaarsboeken

Gouden Driehoekprijzen

Gouden Ezelsoorprijzen

Gouden Griffels

Gouden Penselen

Gouden Pollepels

Gouden uilen

Gouden Zoenen

Grammofoonplaten (AVM)

Griezelverhalen

Groeipaginaboeken

Grote-letterboeken

Harlequinades

Heiligenlevens

Herinneringsalbums

Het Hoogste Woordprijzen

Hindoeïstische verhalen

Historische verhalen

Hodjaverhalen

Hologrammenboeken

Hoofdenboeken

Hoorspelen (AVM)

Hotze de Roosprijzen

Huib de Ruyterprijzen

Huisjesboeken

Humoristische verhalen

Illegale boeken

Imaginaire reisverhalen

Indiaanse verhalen

Indianenverhalen

Indische verhalen

Informatieve boeken

Inktaapprijzen

Insteekboeken

Instructieve boeken

Intekenboeken

Interculturele media (AVM)

Interculturele verhalen

Islamitische verhalen

Jaargetijdenverhalen

Jachtverhalen

Jaloezieboeken

Jan-klaassenverhalen

Jenny Smelik/Ibbyprijzen

Jenny Smelik-Kiggenprijzen

Jeugdromans

Jonge Gouden uilprijzen

Jonge Juryprijzen

Jongensboeken

Joodse verhalen

Kabouterverhalen

Kalenders

Kampvuurverhalen

Kantjilverhalen

Kerstverhalen

Kettingverhalen

Kiekeboekprijzen

Kijkdoosboeken

Kinderboek van het jaarprijzen

Kinderboekenweekprijzen

Kinderboekenweekuitgaven

Kinderboekwinkel-achterafprijzen

Kinderboekwinkelprijzen

Kinderkijkboeken van het jaar

Kleurboeken

Kleuterverhalen

Kluchtboeken

Kluwerprijzen

Knipboeken

Knipkunst-boeken

Knipselalbums

K-nummeruitgaven

Kolomstrips

Koloniale verhalen

Kookboeken

Kostschoolverhalen

Kubusboeken

Kunstenaarsboeken

Kunstzinnige uitgaven

Kwajongensverhalen

Leesbevorderingsmaterialen (AVM)

Leesmethoden

Legenden

Legpuzzelboeken

Legspellen

Leporello's

Leporello's

Lespakketten (AVM)

Letterkunst-boeken

Leugenverhalen

Libretto’s

Libris Woutertje Pieterseprijzen

Liedjesbundels

Liefdesverhalen

Luilekkerlandverhalen

Maatschappijkritische verhalen

Magic-eye boeken

Magneetboeken

Makkelijk-lezen-boeken

Mary Zeldenrustprijzen

Mathildaprijzen

Meeleescassettes (AVM)

Meerkeuzeverhalen

Meertalige boeken

Meisjesboeken

Mengelwerken

Middeleeuwse verhalen

Migrantenverhalen

Miniatuurboeken

Minibibliotheken

Misdaadverhalen

Missieverhalen

Moiré-boeken

Moppenboeken

Muziekprentenboeken

Muziekwerken (AVM)

Mythen

Naslagwerken

Nationaal-socialistische verhalen

Nederlandse illustratoren clubprijzen

Nederlandse kinderjuryprijzen

Nederlandstalige boeken (in het buitenland uitgegeven)

Negerverhalen

Nienke van Hichtumprijzen

Nonsensgedichten

Objectbanden

Ogenboeken

Omgekeerde-wereldverhalen

Ontdekkingsreisverhalen

Oorlogsverhalen

Oplichtende boeken

Optische illusieboeken

Opzetboeken

Oudejaarsverhalen

Overlevingsverhalen

Paasverhalen

Papieren speelgoed

Parabels

Parafernalia

Parodieën

Passieboeken

Pensionverhalen

Peuterboeken

Peutermedia (AVM)

Piëtistische kinderexempelen

Pinksterverhalen

Pioniersverhalen

Plaatjesalbums

Plakalbums

Plakboeken

Plano-drukvellen

Platenatlassen

Poëzie-albums

Poppenkastspelen

Poppenverhalen

Pop-up-boeken

Porte-brisé boeken

Posters

Preken

Prenten

Prentenboeken

Prijsbanden

Prijsboeken

Protestants-christelijke verhalen

Psalmboeken

Pseudo-kinderboeken

Puzzelboeken

Puzzels

Queesten

Raadselboeken

Raamvertellingen

Radioboeken

Rebusboeken

Reclame-uitgaven

Registerboeken

Reisgidsen

Reisjournalen

Reisverhalen

Rekenboeken

Repeteerverhalen

Reuzeboeken

Reuzenboeken

Ridderverhalen

Rijmvertellingen

Robinsonades

Rode vuistprijzen

Rolprenten

Rooms-katholieke verhalen

Rotterdamse kinderjuryprijzen

Roversverhalen

Sagen

Samenspraken

Satiren

Schelmenverhalen

Schimmenspelboeken

Schoolboeken

Schoolverhalen

Schrijfboeken

Schuifprentboeken

Science fiction

Scoutingverhalen

Simke Kloostermanprijzen

Sint maarten verhalen

Sinterklaasverhalen

Slavernijverhalen

Smeerpoetsverhalen

Smokkelverhalen

Socialistische verhalen

Speelfigurenboeken

Speelfilms (AVM)

Speelgoedverhalen

Speelleermaterialen (AVM)

Spellen

Spelletjesboeken

Spiegel der jeugd

Spionageverhalen

Spookverhalen

Sportverhalen

Spreekwoordenboeken

Sprookjes

Sprookjesachtige verhalen

Stad Hasseltprijzen

Stapelverhalen

Stereoscopische platenboeken

Stickerboeken

Stofboeken

Stripverhalen

Surinaamse verhalen

Tekenboeken

Tekenfilms (AVM)

Tekstloos materiaal (AVM)

Tekstloze prentenboeken

Telboeken

Televisieboeken

Testamenten

Theaterboeken

Therapeutische verhalen

Tierannyen

Tijdreisverhalen

Tijdschriften

Titelboeken

Toekomstverhalen

Toneelstukken

Topsy-turvy’s

Toverboeken

Tralieprentboeken

Transparante prentboeken

Trap der jeugd

Trekprentboeken

Tribadeboeken

Tribografieën

Tweetalige boeken

Uitgaven in minderheidstalen

Uitklapprentboeken

Uitschuifprentboeken

Uitvouwbare boeken

Unicaten

Vakantieverhalen

Variatie in bindwijze / formaat / paginagrootte

Variatie in materiaal

Vensterboeken

Venz kinderboekenprijzen

Verhalen door kinderen geschreven

Verhalen over niet-westerse culturen en volken

Verhalenbundels

Verlaten-kinderenverhalen

Videocassettes

Video-cd's

Vingerspelboeken

Vlaamse gemeenschap-prijzen

Vlaamse Kinderjuryprijzen

Voelboeken

Voetbalverhalen

Volksboeken

Volkssprookjes

Volksverhalen

Vraag- en antwoordboeken

Vriendenboeken

Waarschuwingsverhalen

Waggelkopboeken

Waterverfboeken

Websiteboeken

Wegloopverhalen

Wild-westverhalen

Wisseldraaiprentboeken

Woordenboeken

Woudlopersverhalen

Woutertje Pieterseprijzen

Zedekundige verhalen

Zeeroversverhalen

Zeeverhalen

Zendbrieven

Zendingsverhalen

Zigeunerverhalen

Zilveren Griffels

Zilveren Penselen

Zilveren Zoenen

Zoekplatenboeken

Zondagsschoolboekjes

Zuidafrikaanse verhalen

Zwerversverhalen