Centsprenten

 

inleiding centsprenten

het nieuwe KVCS

drukkers en uitgevers

prenten bekijken

literatuur over prenten

waardering

De Meyer

andere websites

 

Diverse onderwerpen

Omgekeerde wereld

Loebok

Tijl Uilenspiegel

Driekoningenbrief

't Is winter 

floskaartjes

Doel van deze website is de centsprent, eeuwenlang zowel boek als krant voor brede lagen van de bevolking, meer bekendheid te geven. Het Project Centsprenten beoogt de publicatie op internet van centsprenten en informatie over deze prentsoort en de makers ervan. Meer dan tweeduizend prenten zijn thans in Picasa® te bekijken en dat aantal wordt uitgebreid. Via deze pagina en de keuzeknoppen links, kunt u op verschillende manieren met deze prentsoort kennis maken.

 

Veel uitvoeriger dan deze website is het onlangs gepubliceerde Kinderprenten Volksprenten Centsprenten Schoolprenten - Populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950, KVCS in de wandeling, de opvolger van het ruim veertig jaar oude boek van Maurits de Meyer. (1)  De informatie op deze website is (nog) vooral gebaseerd op het boek van De Meyer.

 

 De inleiding centsprenten geeft een beknopte beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van deze prenten. Het geeft een indrukwekkend overzicht van wat er aan centsprenten in de Nederlanden is geproduceerd met veel informatie over het onstaan en de ontwikkeling, de productie, verspreiding en receptie, de drukkers en hun prentseries. Van alle bekende prenten is een korte beschrijving en zijn de vindplaatsen opgenomen. In het iconografisch deel worden de voorstellingen en thema's van deze interessante prentsoort behandeld.

 

Het overzicht van de drukkers en uitgevers van deze prenten met hun werkzame jaren  is te vinden onder drukkers en uitgevers. Op die pagina kunt u doorklikken naar meer informatie over de drukkers via  de links in de linkerkolom en hun prentserie via de links in de rechterkolom.

 

Via prenten bekijken kunt u een groot aantal prenten online bekijken. De prenten zijn te zien in Picasa nadat de betreffende uitgever is geselecteerd. Prenten zoeken op titel of onderwerp is nog niet mogelijk; daarvoor verwijs ik u naar KVCS.

 

Aan de literatuur over centsprenten en prenten in het algemeen is een aparte pagina gewijd. Bronnen waar naar wordt verwezen staan in deze lijst.

 

Bij aam & definitie wordt uiteengezet over welke prentsoort het hier bij centsprenten gaat.

Over de waardering van centsprenten worden enkele kritische opmerkingen gemaakt.

De link naar De Meyer geeft de tekst van het oude standaardwerk De Volks- en Kinderprent in de Nederlanden.... met informatie over de prentdrukkers en hun prentfonds, de iconografie en de iconografische indeling van de centsprenten (1). 

Andere websites geeft toegang tot diverse websites over (cents)prenten.

 

Onder Diverse onderwerpen kunt u kiezen voor een selectie van centsprenten die gewijd zijn een bepaald onderwerp, zoals de omgekeerde wereld, de Russische lubok, Tijl Uilenspoegel enz..

1. Maurits de Meyer, De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw. Amsterdam/Antwerpen: Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij 1962.

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 14 juli 2015. Overname, kopiėren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.